Add-in thống kê thép cho excel

Ngại nhất của kỹ sư là ngồi đếm thép và thống kê khối lượng. Để giảm bớt thời gian cho các kỹ sư, xin giới thiệu add-in thống kê cốt thép do bác ptlong04x1 viết

Xem video để biết add-in này làm được gì

Click nút bên dưới để download
Add-in thống kê thép cho excel
Nếu không biết download như thế nào, có thể xem hướng dẫn download ở đây

Facebook Comments