APPDATA trên window là gì?

AppData là thư mục nằm bên trong thư mục user (thư mục người dùng). Thư mục này chứa các dữ liệu cụ thể cho tài khoản người dùng, thường thì bao gồm các thiết lập cấu hình đặc biệt của một chương trình cài đặt.

Mở thư mục AppData và bạn sẽ thấy ba thư mục là Local, LocalLow và Roaming.

  • Thư mục Roaming chứa dữ liệu mà “đi theo” một tài khoản người dùng từ máy tình này sang máy tính khác nếu máy tính của bạn được kết nối với một tên miền với một roaming profile, thường dùng cho các cài đặt quan trọng.
  • Thư mục Local chứa dữ liệu chỉ định cho một máy tính riêng biệt. Nó không bao giờ bị đồng bộ từ máy tính này sang máy tính khác, kể cả khi bạn đăng nhập vào một tên miền. Dữ liệu này thường chỉ định cho một máy tính hoặc chứa các file quá lớn. Dữ liệu có thể bao gồm cả những file cache đã download hoặc file lớn khác hoặc chỉ những cài đặt mà nhà phát triển không nghĩ rằng chúng cần đồng bộ giữa các máy tính.
  • Thư mục LocalLow cũng giống như thư mục Local, nhưng nó được thiết kế cho các ứng dụng “bảo mật thấp” chạy với các thiết lập bảo mật hạn chế hơn. Ví dụ: Internet Explorer khi chạy trong Chế độ được bảo vệ chỉ có quyền truy cập vào thư mục LocalLow. Sự khác biệt không thực sự quan trọng đối với việc sử dụng cá nhân của bạn, nhưng một số ứng dụng chỉ cần một thư mục để viết vì chúng không có quyền truy cập vào thư mục Local.

Các truy cập các thư mục của appdata

Nhập %APPDATA% vào thanh địa chỉ của File Explorer để đi trực tiếp tới thư mục AppData\Roaming.

Nhập %LOCALAPPDATA% vào thanh địa chỉ của File Explorer để đi trực tiếp tới thư mục AppData\LOCAL.

Facebook Comments