Cầu đường sắt dạng vòm – Lý Anh Tông

Tổng thể: 
–       Cầu gồm 2 nhịp dầm cứng vòm mềm, chiều dài toàn cầu L = 67.3m
–       Cầu nằm trên đường thẳng và bằng
Kết cấu nhịp: 
–       Sử dụng 2 nhịp dầm cứng vòm mềm, Ldàn = 27.8.
–       Khoảng cách 2 dàn chủ B = 5.8m.
–       Chiều cao đường tên vòm H = 3.5m
–       Chiều cao kiến trúc Hkt = 1.144m

Cầu đường sắt dạng vòm - Lý Anh Tông

 

Kết cấu phần dưới:
–       Mố chữ U BTCT trên hệ móng gồm 04 cọc khoan nhồi D = 1m, chiều dài L = 35m đối với mố 
–       Trụ thân đặc BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi D = 1m, chiều dài cọc L = 35m
Kết cấu tầng trên
Sử dụng tà vẹt gỗ 20x24x300, ray P50 phụ kiện đàn hồi.
 
Tải hồ sơ thiết kế
Cầu đường sắt dạng vòm - Lý Anh Tông
 

Facebook Comments