Đánh số thứ tự theo điều kiện trong excel

Có nhiều cách để đánh số thứ tự trong excel, nhưng để đánh số thứ tự theo điều kiện trong excel thì có thể nhiều bạn chưa biết.

Ví dụ cột A bao gồm các dữ liệu như hình, bạn cần đánh số thứ tự những dữ liệu có tên “lan” thôi thì làm thế nào?

Đánh số thứ tự theo điều kiện trong excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách đánh số thứ tự theo điều kiện như vậy.

Cột B: đánh số thứ tự bằng hàm countA – tự động đánh số thứ tự ở những hàng có giá trị, những hàng có giá trị bằng ) sẽ bỏ qua. Công thức như sau:

=+IF(A2=””,””,COUNTA(A$2:A2))

Cột C: đánh số thứ tự bằng hàm subtotal – tự động đánh số thứ tự ở những hàng có giá trị, những hàng có giá trị bằng ) sẽ bỏ qua – tương tự như cách dùng hàm countA. Công thức như sau:

=+IF(A2=””,””,SUBTOTAL(3,A$2:A2))

Cột C: Đánh số thứ tự theo điều kiện. Ở đây sẽ đánh số thứ tự với những hàng có giá trị là “lan”, công thức như sau:

=+IF(A2=”lan”,COUNTIF(A$2:A2,”lan”),””)

Cột D: Áp dụng công thức từ cột C để đánh số thứ tự cho các nội dung khác. Công thức

=+IF(A2=”lan”,COUNTIF(A$2:A2,”lan”),IF(A2=”hue”,COUNTIF(A$2:A2,”hue”),IF(A2=”hong”,COUNTIF(A$2:A2,”hong”),IF(A2=”anh”,COUNTIF(A$2:A2,”anh”),””))))

Tải file excel ví dụ trên tại đây

 

 

Facebook Comments