Download Plaxis professional 8.6 Full

Đặc tính phần mềm
Mô Hình:
* Mô hình hóa các công trình phù hợp với thực tế.
* Giao diện đồ họa dễ sử dụng .
* Tự động nhận dạng các lớp đất.
* Phần tử kết cấu đa dạng gồm: tấm, lưới địa chất và neo.
* Tải trọng da dạng, không giới hạn của các lực tập trung và tải phân bố.
* Nhập mô hình CAD vào phần mềm dễ dàng.
* Mô hình đất nâng cao: trạng thái nén và hóa rắn, trượt, mô hình Cam-Clay, trạng thái nhựa đàn hồi cho các phần tử kết cấu, mô hình Hoek Brown…

Download Plaxis professional 8.6 Full
Tính toán:
Các công trình xây dựng tính toán theo giai đoạn được phép mô phỏng thực tế, các phần tử kết cấu, tải trọng, có tính đến thay đổi của mực nước ngầm. Nhân tính toán PLAXIS cũng đã được kiểm chứng tốt với tính biến dạng dẻo, dòng chảy ngầm và phân tích tổng hợp, phân tích nén Phi-c.
* Thăm dò từng giai đoạn thuận tiện và trực quan
* Đánh giá chính xác áp lực và chuyển vị
* Các giai đoạn xây dựng được tái hiện tự động.
* Phương pháp tính toán mạnh mẽ và đã được xác minh.
Kết quả:
Đưa ra một phạm vi bao quát các cơ sở trong đầu ra của chương trình PLAXIS để hiển thị các kết quả của một phân tích phần tử hữu hạn.
* Đường bao, bề mặt và đồ thị vector.
* Báo cáo mở rộng và dựng phim.
* Ảnh động
* Quản lỷ đường cong
* Các khung gợi ý
* Kết quả trực quan.
Download Plaxis professional 8.6 Full

Facebook Comments