Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một chuỗi ký tự

Ví dụ bạn có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và bạn muốn tách nó như hình dưới
Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một chuỗi ký tự
Để làm được việc này bạn cần tạo ra một hàm cách thức như sau .
Mở file Excel có chứa nội dung bạn cần tách , bấm tổ hợp phím ALT+F11 để mở cửa số Microsoft Visual Basic .
Bấm Insert > Module và bạn sao chép nội dung bên dưới
Public Function SplitText(pWorkRng As Range, pIsNumber As Boolean) As String
Dim xLen As Long
Dim xStr As String
xLen = VBA.Len(pWorkRng.Value)
For i = 1 To xLen
    xStr = VBA.Mid(pWorkRng.Value, i, 1)
    If ((VBA.IsNumeric(xStr) And pIsNumber) Or (Not (VBA.IsNumeric(xStr)) And Not (pIsNumber))) Then
        SplitText = SplitText + xStr
    End If
Next
End Function
Quay trở lại Excel .
Nếu muốn lấy những kí tự không phải ở dạng số bạn gõ hàm công thức như sau
=SplitText(A2,FALSE)
Nếu muốn lấy số thì theo công thức
=SplitText(A2,TRUE)
Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một chuỗi ký tự

Facebook Comments