Cách tách email từ chuỗi ký tự bằng hàm excel

Ví dụ muốn tách địa chỉ email từ một đoạn văn bản

Cách tách email từ chuỗi ký tự bằng hàm excel

Hàm để tách chuỗi là:
=IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($B3,CHAR(160),” “),” “,REPT(” “,100)),SEARCH(“@”,SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($B3,CHAR(160),” “),” “,REPT(” “,100)))-50,100)),””)


Click vào nút bên dưới để download file excel mẫu

Cách tách email từ chuỗi ký tự bằng hàm excel

 

Facebook Comments