Hệ số thấm của đất

Độ thấm của đất là thước đo khả năng của đất hoặc đá để cho phép chất lỏng đi qua nó. Nó thường được biểu thị bằng hệ số thấm (k) thông qua phương trình Darcy

V=ki

Trong đó v là vận tốc chất lỏng biểu kiến qua môi trường i là độ dốc thủy lực và K là hệ số thấm (độ dẫn thủy lực) thường được biểu thị bằng m / sK phụ thuộc vào độ thấm tương đối của môi trường đối với thành phần chất lỏng (thường là nước) và độ nhớt động của chất lỏng như sau.

K= (Gamma_w)*K/ (eta)

Gamma_w là đơn vị trọng lượng của nước Eta là Độ nhớt của nước là một hệ số tuyệt đối của thử nghiệm tính thấm và thử nghiệm tính thấm không đổi. Trên sân, tính thấm có thể được ước tính bằng cách sử dụng thử nghiệm Lugeon.

Hệ số thấm của một số loại đất

 

Description USCS min (m/s) max (m/s) Specific value (m/s) Reference
Well graded gravel, sandy gravel, with little or no fines GW 5.00E-04 5.00E-02 [1],
Poorly graded gravel, sandy gravel, with little or no fines GP 5.00E-04 5.00E-02 [1],
Silty gravels, silty sandy gravels GM 5.00E-08 5.00E-06 [1],
Alluvial sand and gravel (GM) 4.00E-04 4.00E-03 [2&3 in 4]
Clayey gravels, clayey sandy gravels GC 5.00E-09 5.00E-06 [1],
Well graded sands, gravelly sands, with little or no fines SW 1.00E-08 1.00E-06 [1],
Very fine sand, very well sorted (SW) 8.40E-05 [5] ,
Medium sand, very well sorted (SW) 2.23E-03 [5] ,
Coarse sand, very well sorted (SW) 3.69E-01 [5] ,
Poorly graded sands, gravelly sands, with little or no fines SP 2.55E-05 5.35E-04 [1], [2&3 in 4]
Clean sands (good aquifers) (SP-SW) 1.00E-05 1.00E-02 [5],
Uniform sand and gravel (SP-GP) 4.00E-03 4.00E-01 [2&3 in 4]
Well graded sand and gravel without fines (GW-SW) 4.00E-05 4.00E-03 [2&3 in 4]
Silty sands SM 1.00E-08 5.00E-06 [1],
Clayey sands SC 5.50E-09 5.50E-06 [1], [5]
Inorganic silts, silty or clayey fine sands, with slight plasticity ML 5.00E-09 1.00E-06 [1],
Inorganic clays, silty clays, sandy clays of low plasticity CL 5.00E-10 5.00E-08 [1],
Organic silts and organic silty clays of low plasticity OL 5.00E-09 1.00E-07 [1],
Inorganic silts of high plasticity MH 1.00E-10 5.00E-08 [1],
Inorganic clays of high plasticity CH 1.00E-10 1.00E-07 [1],
Compacted silt (ML-MH) 7.00E-10 7.00E-08 [2&3 in 4]
Compacted clay (CL-CH) 1.00E-09 [2&3 in 4]
Organic clays of high plasticity OH 5.00E-10 1.00E-07 [1],
Peat and other highly organic soils Pt

 

Xác định hệ số thấm bằng phương pháp thực nghiệm

Đối với cát hệ số thấm có thể được ước tính từ phương trình của Hazen:

Hệ số thấm của đất

Hệ số thấm của đất   is the effevtive size in mm.

 

Xem tiêu chuẩn xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

Tham khảo


  1. Swiss Standard SN 670 010b, Characteristic Coefficients of soils, Association of Swiss Road and Traffic Engineers
  2. Carter, M. and Bentley, S. (1991). Correlations of soil properties. Penetech Press Publishers, London.
  3. Leonards G. A. Ed. 1962, Foundation ENgineering. McGraw Hill Book Company
  4. Dysli M. and Steiner W., 2011, Correlations in soil mechanics, PPUR
  5. West, T.R., 1995. Geology applied to engineering. Prentice Hall, 560 pp.

Facebook Comments