Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot


Bước 1: Truy cập vào trang để tạo sitemap http://ctrlq.org/blogger/. Dán đường dẫn của Blogspot vào và click Genergate Sitemap
Bước 2: Khai báo sitemap qua file Robot.txt
Truy cấp vào quản trị > Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm >Robots.txt tùy chỉnh và dán vào như hình bên dưới
Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot
Bước 3: Truy cập vào Webmaster Tool của Blog của các bạn
Bước 4: Vào Thu thập dữ liệu > Sơ đồ trang web > Thêm sơ đồ trang web
Bước 5: Dán đoạn mã sau vào cửa sổ popup. Trong đó 500 chính là số kết quả tối đa được google thu thập dữ liệu
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Như vậy là site map cho Blogspot đã được tạo thành công

Facebook Comments