Hướng dẫn tính dầm T dự ứng lực bằng Midas

Nội dung của việc mô hình hóa kết cấu bao gồm:

  • Mô hình hóa vật liệu,
  • Mô hình hóa mặt cắt,
  • Mô hình hóa kết cấu gồm các nút, phần tử và điều kiện biên,
  • Mô hình hóa tải trọng.

Nội dung của việc mô hình hóa vật liệu bao gồm:

  • Khai báo các loại vật liệu được dùng trong mô hình,
  • Khai báo các thuộc tính thay đổi theo thời gian của vật liệu như từ biến, co ngót và sự thay đổi cường độ.
  • Gán các thuộc tính thay đổi theo thời gian cho các vật liệu đã định nghĩa.

Tải file hướng dẫn tại đây
[easy_media_download url=”https://link5s.co/Va0LLJA” width=”200″ height=”50″ text=”FREE DOWNLOAD” color=”red_darker” target=”_blank”]

Facebook Comments