Sách-Thiết Kế Kết Cấu Nhịp Cầu Dầm Super-T

Cuốn sách này sẽ giới thiệu những nội dung chính sau:

  • Chương 1: Tổng quan về dầm Super-T.
  • Chương 2: Vật liệu và công nghệ thi công dầm Super-T.
  • Chương 3: Những cơ sở tính toán và thiết kế kết cấu dầm bê tông dự ứng lực theo trạng thái giới hạn.
  • Chương 4: Các yêu cầu cấu tạo dầm Super-T.
  • Chương 5: Ví dụ tính toán, kiểm toán dầm Super-T.
  • Chương 6: Tính toán bản liên tục nhiệt.
  • Chương 7: Tính toán, thiết kế chi tiết đầu dầm theo mô hình chống giằng.

Phụ lục 1: Ví dụ tính toán dầm Super-T căng trước theo phương pháp đơn giản.

Phụ lục 2: Trình tự tính toán kết cấu nhịp dầm Super-T căng sau bằng phần mềm RM theo sơ đồ mạng dầm.

Phụ lục 3: Trình tự phân tích tính toán cục bộ chi tiết đầm dầm Super-T có cắt khấc bằng phần mềm CAST.

 

TẢI SÁCH

Facebook Comments