Tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt

Bạn muốn lấy chuỗi kí tự phía trước dấu “*” và muốn lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” nhưng phải dùng thông qua hàm số mà không phải chia tách trực tiếp .
Để lấy chuỗi kí tự đứng trước dấu “*” bạn phải làm theo công thức sau

Tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt
=LEFT(A1,(FIND(“*”,A1,1)-1))
Tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt
Để lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” phải theo công thức sau
=RIGHT(A1,(LEN(A1)-(FIND(“*”,A1,1))))
Tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt

Facebook Comments