Tài liệu-file tính Tổng mức đầu tư Dự án

Dưới đây là file tính Tổng mức đầu tư Dự án. Các hệ số % và cách tính có thể thay đổi theo Nghị định, Thông tư mới nhất. Hiện tại hướng dẫn mới nhất là Quyết định số: 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã thay thế Quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.Tài liệu-file tính Tổng mức đầu tư Dự án

Tải file tham khảo tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments