Vận tốc một số đường sắt tốc độ cao trên thế giới

Có một số định nghĩa khác nhau cho đường sắt tốc độ cao được sử dụng trên toàn thế giới và không có tiêu chuẩn duy nhất, tuy nhiên có một số tham số nhất định là duy nhất đối với đường sắt tốc độ cao. UIC (International Union of Railways) và EC Directive 96/58 định nghĩa đường sắt tốc độ cao là hệ thống đầu máy toa xe và cơ sở hạ tầng thường hoạt động ở tốc độ trên 250 km / h trên đường ray mới, hoặc 200 km / h trên đường ray hiện có.

Cùng tham khảo vận tốc một số đường sắt tốc độ cao trên thế giới

1963 – Japan – Shinkansen – 256 km/h (First country to develop HSR technology)
1965 – West Germany – Class 103 locomotives – 200 km/h
1967 – France – TGV 001 – 318 km/h
1972 – Japan – Shinkansen – 286 km/h
1974 – West Germany – EET-01 – 230 km/h
1974 – France – Aérotrain – 430.2 km/h (high speed monorail train)
1975 – West Germany – Comet – 401.3 km/h (steam rocket propulsion)
1978 – Japan – HSST-01 – 307.8 km/h (Auxiliary rocket propulsion)
1978 – Japan – HSST-02 – 110 km/h
1979 – Japan – Shinkansen – 319 km/h
1979 – Japan – ML-500R (unmanned) – 504 km/h
1979 – Japan – ML-500R (unmanned) – 517 km/h
1981 – France – TGV – 380 km/h
1985 – West Germany – InterCityExperimental – 324 km/h
1987 – Japan – MLU001 (manned) – 400.8 km/h
1988 – West Germany – InterCityExperimental – 406 km/h
1988 – Italy – ETR 500-X – 319 km/h
1988 – West Germany – TR-06 – 412.6 km/h
1989 – West Germany – TR-07 – 436 km/h
1990 – France – TGV – 515.3 km/h
1992 – Japan – Shinkansen – 350 km/h
1993 – Japan – Shinkansen – 425 km/h
1993 – Germany – TR-07 – 450 km/h
1994 – Japan – MLU002N – 431 km/h
1996 – Japan – Shinkansen – 446 km/h
1997 – Japan – MLX01 – 550 km/h
1999 – Japan – MLX01 – 552 km/h
2002 – Spain – AVE S-102 (Talgo 350) – 362 km/h
2002 – China – China Star – 321 km/h
2003 – Germany (train)- China (line) – Siemens Transrapid 08 – 501 km/h
2003 – Japan – MLX01 – 581 km/h (current absolute world record holder)
2004 – South Korea – HSR-350x – 352.4 km/h
2006 – Germany (train) – Spain (line) – AVE S-103 (Siemens Velaro) – 404 km/h
2007 – France – V150 – 574.8 km/h
2007 – Japan (train) – Republic of China (Taiwan)- 700T series train – 350 km/h br> 2008 – Germany (train,manufactured in China) – China (line) – CRH3 – 394.3 km/h
2010 – China – CRH380A – 416.6 km/h
2010 – China – CRH380AL – 486.1 km/h (current world record holder for unmodified commercial trainset)

Xem bài viết đầy đủ tại đây

Facebook Comments