Các lệnh thao tác với block attribute

Bật tắt thông báo khi chèn block attribute
Khi insert block attribute có một điều khó chịu là nó cứ hỏi nhập giá trị attribute. Làm thế nào để tắt?

– Nhập lệnh ATTREQ và đặt biến bằng 0 để tắt, đặt biến bằng 1 để bật thông báo

Các lệnh thao tác với block attribute

Cài đặt chế độ hiển thị

ATTDISP (ATTribute DISPlay)
There are three settings (keep in mind attributes can be defined to be displayed or not):
NORMAL – displays attributes to display how they were defined

ON – makes all attribute values display even if they were defined to not display
OFF – makes all attribute values NOT display regardless how they were defined
Cập nhật tất cả cài đặt cho attribute

Battman command


Facebook Comments