Cách tìm đường dẫn đến file excel đang làm việc

Nhiều khi đang làm việc nhưng quên mất file excel đang mở nằm ở thư mục nào. Bạn có biết cách để tìm đến thư mục lưu file excel?

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện

Cách 1: File -> Info (ở đây sẽ hiện các thông tin cơ bản về file Excel mà ta đang mở bao gồm cả tên đường dẫn của file.

Cách 2: Sử dụng hàm INFO()

Hàm INFO() là một hàm trả về các thông tin cơ bản liên quan tới môi trường hiện thời trong Excel

Cách tìm đường dẫn đến file excel đang làm việc

Cách 3: Sử dụng hàm CELL()

Hàm CELL() trả về thông tin định dạng, vị trí hay nội dung của một ô hay vùng tham chiếu. để trả về Path đầy đủ tới file, tới Sheet hiện hành của file Excel đang mở bạn gõ hàm vào trong 1 ô bất kỳ và info_type bạn chọn filename.

Cách tìm đường dẫn đến file excel đang làm việc

Chúc bạn thành công và có thêm kinh nghiệm làm việc với excel nhé

Facebook Comments