Code VBA nhập nhiều file text vào excel cùng lúc, mỗi file một sheet

Code VBA dưới đây hỗ trợ nhập đồng thời nhiều file text từ một thư mục.

Các thực hiện:

  • Trong excel  nhấn tổ hợp phím Alt + F11 keys to enable Microsoft Visual Basic for Applications window.
  • Click Insert > Module, copy xong paste code VBA bên dưới.
  • Nhấn phím F5 để thực thi lệnh
  • Chọn thư mục chứa file text
  • Excel tự động nhập giá trị chứa trong từng file text, mỗi file text sẽ tạo một sheet riêng

Code VBA nhập nhiều file text vào excel cùng lúc, mỗi file một sheet

Code VBA nhập nhiều file text vào excel cùng lúc, mỗi file một sheet

Code VBA:

Sub Test()
    Dim xWb As Workbook
    Dim xToBook As Workbook
    Dim xStrPath As String
    Dim xFileDialog As FileDialog
    Dim xFile As String
    Dim xFiles As New Collection
    Dim As Long
    Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    xFileDialog.AllowMultiSelect = False
    xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
    If xFileDialog.Show = -1 Then
        xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
    End If
    If xStrPath = "" Then Exit Sub
    If Right(xStrPath, 1) <> "" Then xStrPath = xStrPath & ""
    xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")
    If xFile = "" Then
        MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"
        Exit Sub
    End If
    Do While xFile <> ""
        xFiles.Add xFile, xFile
        xFile = Dir()
    Loop
    Set xToBook = ThisWorkbook
    If xFiles.Count > 0 Then
        For I = 1 To xFiles.Count
            Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))
            xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)
            On Error Resume Next
            ActiveSheet.Name = xWb.Name
            On Error GoTo 0
            xWb.Close False
        Next
    End If
End Sub
 
Tải file excel tạo sẵn tại đây:

Facebook Comments