Công cụ thiết kế thoát nước free

 1. Load Drainage Tool
  • Cài đặt Autocad2009
  • Copy thư mục DrainageTool vào C:\Program Files\
  • Mở Autocad 2009. Bấm lệnh Appload , bấm Contents… và load file 2 file DOSLib17.arx và DrT.fas. Sau đó khởi động lại Autocad.
  • Copy file attout.lsp đè file attout.lsp trong thu mục C:\Program Files\AutoCAD 2009\Express
 2. Chuẩn bị số liệu
  • Vạch tuyến cống trên bình đồ. Tính toán thủy lực. Xác định vị trí hố ga bằng lệnh Point. Nếu không thấy dùng lệnh ddptype chọn kiểu Point.
  • Đánh số thứ tự hố ga bằng lệnh STTDr.
  • Đặt text cao độ tim đường tại các giao lộ (Justify của text không được đặt chế độ left).
  • Trong Hình 4 các hố ga 68,69,72,79,80,81 nằm trên đoạn đường từ giao lộ có cao độ 13.29 đến 13.26.
  • Nội suy cao độ nắp hố ga (chỉ dùng trong trường hợp đường thẳng, tôi chưa viết cho phần đường cong). Dùng lệnh ELT (Hình 5). Chọn bề rộng ½ mặt đường, chiều cao lề, độ dốc mặt đường, độ dốc lề. Bấm nút SelectObject-Z. Chọn Text cao độ tim đường (13.29 và 13.26), chọn STT hố ga trên đoạn đường cần nội suy (68,69,72,79,80,81).

Trong file có đầy đủ hướng dẫn và ví dụ mẫu. Đây là công cụ do các bạn trường Kiến trúc viết, chia sẻ free

TẢI FILE

 

Facebook Comments