Correction between SPT and Undrained Shear Strength

Mối quan hệ giữa chỉ số SPT và cường độ kháng cắt không thoát nước cu

Chỉ số SPT là một trong những chỉ số quan trọng nhất thu được từ khảo sát ngoài hiện trường nhằm đánh giá và phân loại địa chất. Để đánh gái được cường độ của đất cần thêm nhiều thông số quan trọng khác. Nhưng trong một số trường hợp nào đó nếu chỉ có trong tay thông số SPT thì bạn làm thế nào để tính được các thông số khác?

Bài viết dưới đây nêu quan hệ giữa cường độ kháng cắt không thoát nước và chỉ số SPT

 

Facebook Comments