Đánh giá tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823-2017

VÀI NÉT VỀ
TIÊU CHUẨN THIỂT KỂ CẦU CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TIÊU CHUẨN THIỂT KẾ CẦU
HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM
1)   
Vài nét về tiêu chuẩn thiết kế cầu trên Thế Giởỉ
Lịch sử
ngành cầu từ hàng ngàn năm từ khi con người tạo ra những chiếc cầu đơn giản bằng
dây leo cho đến tận thế kỷ 19 tất cả đều thiết kế và xây dựng dựa trên kinh
nghiệm, do những hiểu về vật liệu và tính năng két cấu còn hạn chế. Chỉ khi bước
sang thế kỷ 20 con người mới bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng các tiêu chuẩn về
xây dựng cầu. Và cho đến ngày nay hầu như khắp nơi trên thế giới người ta đều
xây cầu theo các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng vật liệu, tải trọng thiết
kế, phương pháp thí nghiệm, phương pháp tính toán và tiêu chuẩn nghiệm thu
tương đối chặt chẽ.
Hiện nay hầu
hết các nước phát triển trên thế giới đều xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế riêng
mình và đi theo hai hướng triết lý thiết kế: Thiết kế theo hệ số tải trọng – ứng
suất cho phép; Thiết kế theo trạng thái giới hạn. Triết lý thiết kế theo trạng
thái giới hạn hiện có rất nhiều nước áp dụng mà điển hình là Mỹ, Nga, Anh…
Nguyên lý thiết kế theo các trạng thái giới hạn đã được giới thiệu trong khoảng
những năm 60 và 70 được bắt nguồn từ Liên xô và đã sớm được ủng hộ ở Anh quốc.
Hầu như đồng thời đã có nhiều nghiên cứu triển khai, đặc biệt là ở Anh quốc và
Liên Xô liên quan đến việc phân tích và thiết kế các dầm cầu hộp thép, dầm BTCT
thường và BTCT dự ứng lực. Các kết quả nghiên cứu này đã được phản ánh trong
các Tiêu chuẩn thiết kế và từ những năm 70 Tiêu chuẩn Anh quốc mã số BS 5400 có
thể được coi như đại diện cho các tài liệu tiên tiến nhất vào thời gian đó. Vào
những năm 80, các nước khác đã phát triển khái niệm các trạng thái giới hạn và
tiến
hành nhiều
nghiên cứu có giá trị cao. Tiêu chuẩn cầu Ontario (the Ontario Bridge Code) đã
bao gồm nhiều tiến bộ kỹ thuật ,đặc biệt là về thiết kế kết cấu BTCT, giống như
các Tiêu chuẩn của Đức ( DIN) đã làm. Trong khi đó nước có tiêu chuẩn
thiết kế cầu đường rất mạnh là Mỹ thì mãi tới năm 1994 mới
ban hành Quy trình thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (LRFD),
nhưng chính vì đi sau nên nước Mỹ đã đưa rất nhiều các thành tựu tiến bộ khoa học
trên thế giới vào trong bộ tiêu chuẩn của mình.
Đánh giá tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823-2017

2)                 
Tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành Việt Nam.
Từ những
năm 75 của thế kỷ trước cho tới nay, tiêu chuẩn thiết kế cầu của nước ta đều
theo triết lý thiết kế theo trạng thái giới hạn dựa trên các tiêu chuẩn: Quy trình
thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18.79; Tiêu chuẩn thiết kế cầu
22TCN 272-05; và tiêu chuẩn quốc gia thiết kế cầu đường bộ – TCVN 11823-1:2017.
Trong đó Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18.79 được
biên soạn dựa trên Quy trình của Liên Xô ban hành năm 1962 và 1967, có tham khảo
thêm Quy trình của Trung Quốc năm 1959. Còn tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN
272-05 và TCVN 11823-1:2017 được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn của AASHTO
LRFD.
II.  
QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN AASHTO TRONG THIẾT
KẾ CẦU TẠI VIỆT NAM.
1)                 
Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thảịgiớỉ
hạn 22TCN18,79
Được đưa
vào sử dụng theo Quyết định Số:166/QĐ ngày 22/01/1975 của bộ Giao Thông Vận Tải.
Quy trình thiết kế được biên soạn dựa trên Quy trình của Liên Xô ban hành năm
1962 và 1967 có tham khảo thêm Quy trình của Trung Quốc năm 1959. Cho tới khi
tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05 được đưa vào sử dụng năm 2005, Quy trình
thiết kế 22TCN-18.79 đã được áp dụng 30 năm, nó đã phát huy được tác dụng chỉ đạo
và thống nhất về quản lý kỹ thuật ngành cầu trong nước. Tuy nhiên trong suốt 30
năm áp dụng đó do không được cập nhận nên đã bộc lộ rõ những hạn chế và khả
năng hòa nhập được với thông lệ đầu tư xây dựng quốc té là hạn chế.
Đặc biệt
khi Việt Nam tiến hành mở cửa thị trường, khiến dòng vồn đầu tư quốc tế vảo Việt
Nam tăng mạnh đặc biệt là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, buộc chúng ta phải cùng
đối tác nước ngoài xem xét dùng đồng thời tiêu chuẩn thiết kế cầu Việt Nam và
các quy trình do tư vấn quốc tế kiến nghị. Điều này đã dẫn đến việc nhà Nước
ban hành các Thông tư 12 và 78/BXD-KHCN trong năm 1995 cho phép sử dụng các
tiêu chuẩn của Anh, Pháp, Mỹ,
Nhật..Trong
thiết kế và thi cồng. Kết quả là một số cầu lớn, nhỏ của Việt Nam đã được thiết
kế theo rất nhiều tiêu chuẩn như: cầu Mỹ Thuận theo tiêu chuẩn úc, cầu Bãi Cháy
theo tiêu chuẩn Nhật…Gây khó khăn cho việc thống nhất quản lý kỹ thuật. Chính
vì lý do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra íà phải đưa ra được một bộ tiêu chuẩn cầu
Việt Nam mới tiếp thu được các tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới và hòa nhập
được với thông lệ đầu tư quốc tế và quy ché đấu thầu mới theo thông lệ quốc tế
buộc mọi nhà đầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu Việt Nam và quốc tể phải tuân theo
khi thực hiện các dự án ở Việt Nam. Từ lý do đố, Bộ Giao Thông Vận Tải đã cho
ra đời Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05.
Hiện nay
Quy trình thiết kế 22TCN-18.79 vẫn được áp dụng cho thiết kế cầu đường sắt.
2)   
Tiêu chuẩn thiết kế AASHTO thiết kế theo hệ số tải
trọng và hệ số sức khảng (LRFD)
á) Quả trình hình thành tiêu chuẩn
AASHTO^L
ỉ^/p-ìQ
Năm 1986 Hiệp
Hội AASHTO cho đánh giá các hệ thống tiêu chuẩn truyền thống của mình và các nước
trên thế giới để đưa ra đề cương biên soạn vào năm 1987 với dự án 12- 33 NCHRP.
Sau 5 năm biên soạn với khoảng 50 thành viên là những chuyên gia hàng đầu về
công trình cầu ở Mỹ và nơi khác tham gia cùng với 20 tiểu ban kỹ thuật xem xét,
qua 5 lần dự thảo và thiết kể thử ở 15 bang và kiểm tra ở nơi khác thì đến năm
1994 Quy trĩnh thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng AASHTO-1994
mới được ban hành chính thức và sử dụng song song với tiêu chuẩn hiện hành truyền
thống để kiểm chứng.
Sau gần chục
năm nghiên cứu, biên soạn và áp dụng thử, AASHTO đã quyết định từ năm 1997
không tiếp tục nâng cấp Quy trình tiêu chuẩn cầu đường bộ cũ mà chuyển sanghẳn Quy trình
thiết kế cầu theo trạng thái giới hạn AASHTO LRFD 1994 mà lần tảỉ bản lần thứ 2
là năm 1998. Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-01 và 22TCN-272-05 được biên soạn
dựa trên các phiên bản AASHTO LRFD này.
b) Triết lý thiết kế theo hệ số tải
trọng và hệ số sức khảng (LRFD)
Triết lý
thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (LRFD):
cầu phải được thiết kế để đạt được các mục tiêu :thi công
được, an toàn và sử dụng được, có xét đến các vấn đề: khả năng dễ kiểm tra,
tính kinh tế, mĩ quan. Khi thiết kế cầu, để đạt được những mục tiêu này, cần phải
thoả mãn các trạng thái giới hạn: kết cấu phải đủ độ dẻo, phải có nhiều đường
truyền lực (như tính dư) và phải xét đến tầm quan trọng trong khai thác.
c) Quá trình áp dụng ÁASHTO LRFD
vào Việt Nam
Như đã nói ở
trên, từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi chúng ta mở cửa thị trường thì dòng
vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng mạnh. Trong đó rất nhiều các dự án đầu tư nước
ngoài đã sử dụng Quy trình thiết kế theo AASHTO LRFD vào thiết kế, việc nghiên
cứu Tiêu chuẩn AASHTO LRFD cũng bước đầu được tiến hành
Kết quả cua
việc nghiên cứu đã đưa đến kết luận rằng hệ thống Tiêu chuẩn AASHTO là thích hợp
nhất để. chấp thuận áp dụng ở Việt nam. Đó là một hệ thống Tiêu chuẩn hoàn thiện
và thống nhất mà lại dễ dàng được chấp thuận và cải biên cho phù hợp với các điều
kiện thực tế của Vỉệt iiam. Ngôn ngữ của nó cũng như các tài liệu tham chiếu của
nó đều bằng tiếng Anh là ngôn ngữ kỹ thuật thông dụng nhất trên khắp thế giới
và cũng là ngôn ngữ thứ hai có hiệu quả nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, các Tiêu chuẩn
AASHTO có ảnh hưởng rất lớn trong các nước thuộc khối ASEAN mà nước Việt Nam là
một thành viên. Sau khi đã xem xẻt cẩn thận triển vọng thiết kế cầu, Tiêu chuẩn
AASHTO được chọn làm cơ sở biên soạn.
Năm 2003,
theo quyết định số QĐ 3277/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải cho phép
tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-01 được phép sử dụng đồng thời cùng với
22TCN-18-79 và áp dụng thử nghiệm cho đến năm 2005. Đây là tiêu chuẩn biên soạn
dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng của
AASHTO LRFD 1994 và 1998.
Năm 2005,
tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05 được chính thức ban hành. Tiêu chuẩn này
biên soạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD 1998 và các tài liệu Việt
Nam hiện hành được đã được tham khảo hoặc là nguồn gốc của các dữ liệu thể hiện
các điều kiện thực tế của Việt nam như: Tiêu chuẩn về thiết kế cầu – 22 TCN 18
-1979; Tiêu chuẩn về tải trọng gió- TCVN 2737 – 1995; Tiêu chuẩn về tải trọng
do nhiệt – TCVN 4088 – 1985; Tiêu chuẩn về thiết kế chống động đất – 22 TCN 221
– 1995; Tiêu chuẩn về giao thông đường thuỷ TCVN 5664 – 1992. Các Tiêu chuẩn cấp
quốc gia hay cấp tỉnh của một số nước ngoài cũng đã được dùng để tham khảo như:
Tiêu ehuẩn của nước úc – Tiêu chuẩn thiết kế cầu ô-tô Astralia 1992; Tiêu chuẩn
của nước Anh – Tiêu chuẩn BS5400, bản in 1978 và các năm gần đây; Tiêu chuẩn của
tỉnh Ontario, Canada – Tiêu chuẩn cầu Ontario. 1991
Tiêu chuẩn
thiết kết cầu 22TCN-272-05 được biên soạn dựa trên phiên bản AASHTO LRFD 1998,
nhưng phiên bản gốc của AASHTO được cập nhật liên tục với trung bình hai năm một
phiên bản, nên trong quá trình thiết kế các đơn vị thiết kế có tham khảo thêm
các phiên bản cao hơn của AASHTO như phiên bản: AASHTO LRFD 2004, AASHTO LRFD
2007,…
Nhận thấy
được một số hạn chế của tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05 và để đảm bảo tiêu
chuẩn được cập nhật theo kịp các phiên bản mới của AASHTO. Sau một thời gian
biên soạn, Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 đã được
ban hành theo quyết định số 3859/QĐ-BKHCN của bộ Khoa Học Công Nghệ. Tiêu chuẩn
này được biên soạn dựa trên bản gốc tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2007 và có cập nhật
thêm các phiên bản khác AASHTO LRFD 2012, AASHTO LRFD 2014.
III.  MỘT SỐ NHẬN
XÉT TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN THIẾT KÉ CẦU AASHTO LRFD TẠI VIỆT NAM
1)       
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05:
a)                      
ưu Điểm
Đã đáp ứng
được yêu cầu đặt ra là thay thế cho Quy trình thiết kế cầu cống 22TCN- 18.79, tạo
điều kiện cho công tác quản lý kỹ thuật được dễ dàng, phù hợp với thông lệ đầu
tư, xây dựng và quy chế đấu thầu mới theo thông lệ quốc tế.
Tiêu chuẩn
thiết kế cầu 22TCN 272-01 (Ban hành tạm thời) và Tiêu chuẩn 22TCN 272- 05 (Ban
hành chính thức) được biên soạn dựa trên phiên bản AASHTO LRFD 1994 và 1998,
đây là bộ tiêu chuẩn được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiến bộ trong ngành
xây dựng cầu, có cơ sở lý thuyết khoa học chắc chắn và phương pháp tiếp cận đảm
bảo khả năng thi công, an toàn, khai thác và kinh tế.
Do AASHTO LRFD 1998 được biên
soạn làm cơ sở cho 50 bang của Mỹ, các thành viên chi nhánh ở Canada, Hongkong
nên về bản chất AASHTO LRFD 1998 có tính mở do đó dễ dàng thích
ứng với các điều kiện địa phương.
Tiêu chuẩn
bao gồm các trích dẫn giúp cho Kỹ Sư hiểu được cơ sở và nền tảng của tiêu chuẩn
và tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngôn ngữ kỹ thuật phổ biến trên thế giới
vạ là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 tại Việt Nam. Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 được biên
soạn song ngữ giúp cho các kỹ sư trong nước và quốc tế dễ dàng sử dụng trong
công tác thiết kế cầu tại Việt Nam.
b)      
Các tồn tại:
Tuổi
thọ thiết kế:
Tuổi thọ thiết kế nguyên bản của AASHTO LRFD là 75 năm tuy nhiên theo Tiêu chuẩn
thiết kế cầu 22TCN -272-05 được quy định tại mục 1.2 Phần I đã điều chỉnh tuổi
thọ của kết cấu là 100 năm. Như vậy để nâng tuổi thọ cầu từ 75 năm theo phiên bản
gốc (AASHTO LRFD
1998) lên
100 năm thì các tải trọng liên quan đến tuổi thọ cầu, hệ số độ tin cậy cần được
nghiên cứu điều chỉnh phù họp
Chiều
dàỉ nhịp giới hạn của tiêu chuẩn:
Tại mục 3.10 hiệu ứng động đất
(EQ) có chỉ rõ các quy định là cho nhịp có khẩu độ không vượt quá 15 Om, đối với
các nhịp có khẩu độ lớn hơn 15 Om chủ đầu tư phải xác định hoặc chấp thuận các
quy định thích hợp. Hiện nay việc xây dựng các cầu có khẩu độ hơn hơn 150 đã rất
phổ biến như vậy cần có các quy định cụ thể trong việc xác định tải trọng động
đất tác động lên kết cấu cho các cầu có khẩu độ lớn này.
về tính toán tải ừọng
va
tàu: Hiện tại tải trọng va
tàu trong tiêu chuẩn
thiết kế cầu 22 TCN 272-05 đang hạn chế cho tàu yà xà lan trên sông với
cấp đường sông cấp I. Như vậy với các cầu qua khu vực có các tàu lớn hơn qua
các khu vực có luồng hàng hải chưa được quy định cụ thể gây khó khăn trong việc
áp dụng tải trọng va tàu. Khi xác định tàu thiết kế cần xem xét đến: tầm quan
trọng của cầu, mật độ tàu thuyền của giao thông thủy, các loại tàu thiết kế và
vận tốc, mức độ phá hoại cho phép của các bộ phận cầu gồm cả hệ thống chống va
xô. Đối với tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 tải trọng va tàu được xác định thông qua
giá trị tải trọng tàu thiết kế việc áp dụng này chưa xét đến hết các yêu cầu
như tầm quan trọng của cầu và đặc trưng về giao thông thủy tại vị trí cầu
Tính
toán sức chịu tải cọc khoạn nhồi:
Trong đó chưa quy định hệ số sức
kháng thành bên yà sức khánh mũi của cọc khoan trong cát. Trong quá trình tính
toán sức chịu tải cọc khoan nhồi hệ số sức kháng này đã phải tham khảo tiêu chuẩn
AASHTO. Tiêu chuẩn đưa ra 05 phương pháp tính sức kháng thành bên cho cọc khoan
nhồi, việc đưa ra quá nhiều phương pháp tính và các phương pháp tính khác nhau
cũng cho các kết quả khác nhau khá nhiều, điều này dẫn đến sự không thống nhất
về phương pháp tính và kết quả thiết kế cũng khác nhau theo từng phương pháp
tính.
về tỉnh toán kết cấu
tông: Trong
chương
5 – Kết cấu tông của
tiêu chuẩn
22 TCN 272-05 chỉ đề cập đến bê tông
cường độ thông thường (f c<70Mpa) trong khi đến thời điểm hiện tại công nghệ
bê tông đã rất phát triển trong nước đã phát triển các loại bê tông có cường độ
>70Mpa. Nhiều cấu kiện trong công trình cầu đã sử dụng chủng loại bê tông cường
độ cao như dầm Ư bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng bê tông mác 70Mpa, cọc ly
tâm bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng bê tông mác 80Mpa. Với thực tế nêu trên
đặt ra yêu cầu tiêu chuẩn cần cập nhật thêm các quy định về bê tông cường độ
cao
về tỉnh toán kết cấu
thép: Kết cấu cầu ống thép nhồi tông đã được đưa
vào xây dựng ở Việt Nam hơn một thập kỷ với 10 cầu trên cả nước. Bao gồm các cầu
Ông Lớn, Xóm Củi, Cần Guộc, Đông Điền, Châu Giang, Rạch Chiếc 2 khu vực phía
Nam, cầu Đông Trù, Cầu Hoàng Văn Thụ phía Bắc. Quá trình tính toán thiết ké dạng
kết cấu này vẫn tham khảo tiêu chuẩn thiết kế của Trung Quốc. Trong tiêu chuẩn
thiết kế cầu 22 TCN 272-05 chương 6 – “Kết cấu thép” chựa có nội dung quy định
cụ thể cho dạng kết cấu này do vậy cần thiết bổ sung nội dung này vào tiêu chuẩn.

Các
chi tiết khác của cầu:
Khe co giãn và gối cầu là hai chi
tiết khác quan trọng quyết định sơ đồ kết cấu, sự làm việc bình thường và êm
thuận của cầu được đề cập tại chương 14 – Quy trình thiết kế cầu. Hiện nay ở Việt
Nam đã
nhiều ẹhủng
loại gối và khe mới
như gổi chống
động đất (Semi-fix bearing),
gối sử dụng
tấm trượt với vật liệu đặc biệt tấm POM thay thế cho tấm trượt PTFE,
khe co giãn APJ (khe co giãn bê tông nhựa đàn hồi).
Các dạng gối và khe mới này đã được áp dụng rộng rãi trong các công trĩnh cầu
do đó quy trình thiết kế cầu cần bổ sung các quy định cho các loại gối khe nêu
trên
Một số tồn
tại riêu trên của tiêu chuẩn 22TCN
272-05 đã
được giải quyết một phần trong tiêu chuẩn thiết kể cầu mới, được ban hành năm
2017: TCVN 11823:2017.
2)     
Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế cầu đường bộ
TCVN11823-2017:
a)               
Ưu Điểm:
Tiêu chuẩn
quốc gia về thiết kế đường bộ TCVN 11823-2017 được ban hành theo quyết định số
3859/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của bộ Khoa Học Công Nghệ và đang trong quá trình
áp dụng thực tế. Tiêu chuẩn vẫn kế thừa được các ưu điểm đã có ở tiêu chuẩn
22TCN-272-05 và một sổ nội dung được cập nhật gồm:
        
Khái niệm mực nước thông thuyền đã theo tiêu chuẩn Đường
sông mới TCVN 5664-2009.
        
Quy định về biến dạng: Bổ sung tính biến dạng của các
dầm thẳng trên cầu cong và các dầm công trên cầu cong.
        
Tải trọng va tàu tính theo xác suất theo bản gốc
AASHTO
T Định nghĩạ lại một số tổ hợp tải trọng
so với tiêu chuẩn 22TCN-272-05
        
Bổ sung quy định về sử dụng các tổ hợp tải trọng khi
đánh giá ổn định chung
        
Bê tông cốt thép đã cập nhật cho bê tông có cường độ lớn
hơn lên đến 105Mpa
        
Bổ sung quy định khầo
sát cho cầu và tường chắn, điều kiện kết thúc lỗ khoan, các đặc trưng cơ lý cần
thỉết cho tính móng nông và móng sâu.
        
Đưạ ra hệ số sức kháng thành bên và mũi cọc khoan nhồi
trong cát.
        
Hệ số xung kích lấy đúng theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD gốc (IM=33%)
        
Được biên soạh đựa trền các phiên bản từ AÀSHTO LRFD 2007 đến AASHTO LRFD 2014, nêu tiêu chuẩn cập nhật được
những thành tựu khoa học mới nhất trên thế giới mà đã được đưa vào các bần tiêu
chuẩn gốc của AASHTO LRFD.b)                      
Các tồn tại.

sở biên soạn
: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017 được biên soạn
không chỉ trên cờ sở phiên bản AASHTO LRFD 2007 mà một số phần được cập nhật
theo phiên bản đến AASHTO LRFD 2012, AASHTO LRFD 2014 điều này gây khó khăn
trong quá trình tham chiếu bản gốc của tiêu chuẩn cũng như tham chiếu đến các
trích dẫn để hiểu được cơ sở và nền tảng của các quy định trong tiêu chuẩn.
Tuỗỉ
thọ thiết kế’,
vẫn để là 100 năm giống như Tiêu chuẩn 22TCN272-05 và
khác so bản gốc AASHTO là 75 năm, trong khi các tải trọng và hệ số độ tin cậy vẫn
chưa được đánh giá lại.
Tải
trọng va tàu
: Đã được tính theo xác suất theo bản gốc của AASHTO,
nhưng đồng thời dữ Ịiệụ cần thiết cho thiết kế cũng đòi hỏi phải cung cấp nhiều
hơn.
về tỉnh toán kết cẩu thép’, kết cấu ống
thép nhồi bê tông vẫn chưa được xem xét đưa vào tiêu chuẩn.
Sức
chịu tải của Cọc:
Công thức tính sức kháng mũi và thành bên hầu như
không đổi nhiều so với TCN 272-05, nhưng hệ sọ sức kháng thì lại giảm khá nhiều.
Giải
thích tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn không có phần giải thích, nên muốn tìm hiểu
rõ các điều quy định thì phải xem trong tiêu chuẩn gốc.
IV) KẾT.
Sau gần 20
năm chính thức áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cầu được biên soạn theo Tiêu chuẩn
AASHTO LRFD, thực tiễn đã cho thấy sự phù hợp của tiêu chuẩn AASHTO LRFD vào điều
kiện thực tế Việt Nam. Các tiêu chuẩn phát huy tốt hành lang kỹ thuật cho công
tác thiết kế, thi
Gồng cầu và công
tác quản lý. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được đưa vào trong tiêu chuẩn
giúp cho ngành xây dựng cầu Việt Nam phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các công
trình cầu lớn giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng của đất nước và là nền tảng để phát
triển kinh kế của quốc gia. Và đáp ứng được xu thế hội nhập và hòa nhập với
thông lệ đâu tư xây dựng quốc tế.
Tiêu chuẩn
thiết kế AASHTO LFRD được tích hợp vào hầu hết các phần mềm phân tích kết cấu cầu
phổ biến trên thế giới, do đó tạo điều kiện cho các Kỹ Sư tiếp cận được các ứng
dụng công nghệ trong thiết kế từ đó làm tăng độ chính xác, tiến độ trong thiết
kế.
Kiến nghị
tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn AASHTO LRFD trong thiết kế cầu ở Việt Nam.

Tụy nhiên
Tiêu chuẩn nên đưực cập nhật thường xuyên theo các bản cập nhật tiêu ‘ ‘ chuẩn
gốc của AASHTO LRFD, hiện tại trong bộ tiêu chuẩn của AASHTO LRFD thì chúng ta
mới chỉ biên soạn được tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn thi công (TGCS
02:2010/TCĐB) nhưng đã hết thời gian thử nghiệm, còn các tiêu chuẩn về thi công
nghiệm thu, Kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.. .vẫn chưa được biên soạn. Do vậy để
phát huy tối đa các ưu điểm của tiêu chuẩn AASHTO LRFD và thuận lợi cho công
tác quản lý trước và sau xây dựng thì cần sớm xây dựng và ban hành đầy đủ các
Tiêu chuẩn trên theo bộ tiêu chuẩn AASHTO LRFD.

Facebook Comments