Gộp nhiều file text thành 1 file excel

Nếu bạn đang tìm công cụ có thể đồng thời import nhiều file text đuôi .txt vào một file excel chỉ với một click chuột, thì bài viết này dành cho bạn

Sau khi tải file về bạn chỉ cần ấn nút dẫn tới đường dẫn folder chứa file text

Gộp nhiều file text thành 1 file excel

Công cụ sẽ tự động insert tất cả các file text trong thư mục đó vào file excel, mỗi file text được insert vào một sheet riêng biệt

Gộp nhiều file text thành 1 file excel

Tải công cụ tại đây

TẢI CÔNG CỤ

Hoặc sử dụng code VBA :

Sub CombineTextFiles()
'updateby Extendoffice
    Dim xFilesToOpen As Variant
    Dim As Integer
    Dim xWb As Workbook
    Dim xTempWb As Workbook
    Dim xDelimiter As String
    Dim xScreen As Boolean
    On Error GoTo ErrHandler
    xScreen = Application.ScreenUpdating
    Application.ScreenUpdating = False
    xDelimiter = "|"
    xFilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , "Kutools for Excel", , True)
    If TypeName(xFilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "No files were selected", , "Kutools for Excel"
        GoTo ExitHandler
    End If
    I = 1
    Set xTempWb = Workbooks.Open(xFilesToOpen(I))
    xTempWb.Sheets(1).Copy
    Set xWb = Application.ActiveWorkbook
    xTempWb.Close False
    xWb.Worksheets(I).Columns("A:A").TextToColumns _
      Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
      ConsecutiveDelimiter:=False, _
      Tab:=False, Semicolon:=False, _
      Comma:=False, Space:=False, _
      Other:=True, OtherChar:="|"
    Do While I < UBound(xFilesToOpen)
        I = I + 1
        Set xTempWb = Workbooks.Open(xFilesToOpen(I))
        With xWb
            xTempWb.Sheets(1).Move after:=.Sheets(.Sheets.Count)
            .Worksheets(I).Columns("A:A").TextToColumns _
              Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
              TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
              ConsecutiveDelimiter:=False, _
              Tab:=False, Semicolon:=False, _
              Comma:=False, Space:=False, _
              Other:=True, OtherChar:=xDelimiter
        End With
    Loop
ExitHandler:
    Application.ScreenUpdating = xScreen
    Set xWb = Nothing
    Set xTempWb = Nothing
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox Err.Description, , "Kutools for Excel"
    Resume ExitHandler
End Sub

Nếu bạn muốn gộp nhiều file text thành một sheet duy nhất thì có thể tải công cụ tại đây

TẢI CÔNG CỤ

hoặc code VBA

Sub ImportTXTFiles()
  Dim fso As Object
  Dim xlsheet As Worksheet
  Dim qt As QueryTable
  Dim txtfilesToOpen As Variant, txtfile As Variant

  Application.ScreenUpdating = False
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  txtfilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
         (FileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt", _
         MultiSelect:=True, Title:="Text Files to Open")

  With ActiveSheet

    For Each txtfile In txtfilesToOpen

      importrow = 1 + .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

      ' IMPORT DATA FROM TEXT FILE
      With .QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & txtfile, _
       Destination:=.Cells(importrow, 1))
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileOtherDelimiter = "|"
        .Refresh BackgroundQuery:=False
      End With


    Next txtfile

    For Each qt In .QueryTables
      qt.Delete
    Next qt

  End With

  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Successfully imported text files!", vbInformation, "SUCCESSFUL IMPORT"

  Set fso = Nothing
End Sub

 

Facebook Comments