Hướng dẫn liệt kê tất cả các file trong thư mục chỉ định

Dưới đây là hướng dẫn tạo file .bat để liệt kê tất cả các file trong thư mục chỉ định và xuất danh sách file ra file text:

Bước 1: Mở Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản khác.

Bước 2: Sao chép và dán mã sau vào file:

DOS
@echo off
rem Thay thế "C:\your\folder\path" bằng đường dẫn thư mục của bạn
rem Thay thế "list_files.txt" bằng tên file text bạn muốn tạo
cd /d "C:\your\folder\path"

dir /b > "list_files.txt"

rem Tạm dừng để xem kết quả
pause
 • @echo off: Tắt hiển thị lệnh trên màn hình.
 • rem: Dòng chú thích, không được thực thi.
 • cd /d "C:\your\folder\path": Thay đổi thư mục hiện tại sang thư mục được chỉ định.
 • dir /b: Liệt kê tất cả các file trong thư mục hiện tại, chỉ hiển thị tên file.
 • >: Chuyển hướng đầu ra của lệnh dir sang file list_files.txt.
 • pause: Tạm dừng màn hình để xem kết quả.

Lưu ý:

 • Bạn có thể thêm các tùy chọn khác vào lệnh dir để tùy chỉnh cách hiển thị kết quả. Ví dụ:

  • /a: Liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn.
  • /o: Sắp xếp file theo tên.
  • /s: Liệt kê tất cả các file trong thư mục con.
 • Tham khảo tài liệu lệnh dir để biết thêm thông tin về các tùy chọn.

Ví dụ:

Giả sử bạn có một thư mục C:\My Documents\My Files. Bạn muốn tạo file .bat để liệt kê tất cả các file trong thư mục này và xuất danh sách file ra file text list_files.txt.

Bước 1: Mở Notepad và sao chép mã sau vào file:

DOS
@echo off
rem Thay thế "C:\your\folder\path" bằng đường dẫn thư mục của bạn
rem Thay thế "list_files.txt" bằng tên file text bạn muốn tạo
cd /d "C:\My Documents\My Files"

dir /b > "list_files.txt"

rem Tạm dừng để xem kết quả
pause

Bước 2: Lưu file với tên list_files.bat.

Bước 3: Chạy file .bat bằng cách nhấp đúp chuột vào nó.

Kết quả sẽ tạo ra file list_files.txt trong thư mục C:\My Documents\My Files. File text này sẽ chứa danh sách tất cả các file trong thư mục.

Trong trường hợp muốn liệt kê file trong nhiều thư mục chỉ định cùng lúc xem hướng dẫn sau

Để tạo file .bat liệt kê tất cả các file trong nhiều thư mục chỉ định và xuất danh sách file ra file text, bạn có thể sử dụng mã sau:

Bước 1: Mở Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản khác.

Bước 2: Sao chép và dán mã sau vào file:

DOS
@echo off
rem Thay thế "list_files.txt" bằng tên file text bạn muốn tạo

rem Duyệt qua các thư mục
for /d %%D in ("C:\your\folder1", "C:\your\folder2", "C:\your\folder3") do (

 rem Thay đổi thư mục hiện tại
 cd /d "%%D"

 rem Liệt kê tất cả các file trong thư mục và ghi vào file text
 dir /b >> "list_files.txt"
)

rem Tạm dừng để xem kết quả
pause

Giải thích mã:

 • @echo off: Tắt hiển thị lệnh trên màn hình.
 • rem: Dòng chú thích, không được thực thi.
 • for /d %%D in ("C:\your\folder1", "C:\your\folder2", "C:\your\folder3") do: Duyệt qua danh sách các thư mục được chỉ định trong ngoặc kép.
 • cd /d "%%D": Thay đổi thư mục hiện tại sang thư mục được duyệt.
 • dir /b >> "list_files.txt": Liệt kê tất cả các file trong thư mục hiện tại và ghi vào file list_files.txt.
 • pause: Tạm dừng màn hình để xem kết quả.

Lưu ý:

 • Thay thế “C:\your\folder1”, “C:\your\folder2”, “C:\your\folder3” bằng đường dẫn thực tế đến các thư mục bạn muốn liệt kê các file.

 • Bạn có thể thêm các tùy chọn khác vào lệnh dir để tùy chỉnh cách hiển thị kết quả. Ví dụ:

  • /a: Liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn.
  • /o: Sắp xếp file theo tên.
  • /s: Liệt kê tất cả các file trong thư mục con.
 • Tham khảo tài liệu lệnh dir để biết thêm thông tin về các tùy chọn.

Ví dụ:

Giả sử bạn có ba thư mục:

 • C:\My Documents\My Files
 • C:\Projects\Project1
 • C:\Projects\Project2

Bạn muốn tạo file .bat để liệt kê tất cả các file trong ba thư mục này và xuất danh sách file ra file text list_files.txt.

Bước 1: Mở Notepad và sao chép mã sau vào file:

DOS
@echo off
rem Thay thế "list_files.txt" bằng tên file text bạn muốn tạo

rem Duyệt qua các thư mục
for /d %%D in ("C:\My Documents\My Files", "C:\Projects\Project1", "C:\Projects\Project2") do (

 rem Thay đổi thư mục hiện tại
 cd /d "%%D"

 rem Liệt kê tất cả các file trong thư mục và ghi vào file text
 dir /b >> "list_files.txt"
)

rem Tạm dừng để xem kết quả
pause

Bước 3: Chạy file .bat bằng cách nhấp đúp chuột vào nó.

Kết quả sẽ tạo ra file list_files.txt trong thư mục hiện tại. File text này sẽ chứa danh sách tất cả các file trong ba thư mục bạn đã chỉ định.

Facebook Comments