Modun đàn hồi của các loại đất

Modun Young hay còn gọi là modun đàn hồi của đất là thông số độ cứng của đất, được xác định bằng tỷ số giữa ứng suất dọc trục và biến dạng tương ứng. Modun đàn hồi có thể được xác định bằng thí nghiệm trong phòng như thí nghiệm nén 1 trục, thí nghiệm nén 3 trục hay được xác định bằng công thức kinh nghiệm thông qua thí nghiệm hiện trường như thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, xuyên tĩnh, nén hông, nén ngang.

Dưới đây là các giá trị mô đun Young (MPa) điển hình cho một số loại đất phân loại theo USCS.

Modun đàn hồi của các loại đất

Tài liệu tham khảo

1. Obrzud R. & Truty, A.THE HARDENING SOIL MODEL – A PRACTICAL GUIDEBOOK Z Soil.PC 100701 report, revised 31.01.2012

2. Kezdi, A. (1974). Handbook of Soil Mechanics. Elsevier, Amsterdam.

3. Prat, M., Bisch, E., Millard, A., Mestat, P., and Cabot, G. (1995). La modelisation des ouvrages. Hermes, Paris.

 

 

Nguồn: wasabi-kobold

Facebook Comments