Quy trình áp dụng BIM của các nước trên thế giới

 BIM là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tinkỹ thuật số cho các công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình.Việc áp dụng quy trình BIM sẽ cho phép thông tin và dữ liệu được sản xuất dưới dạng số, tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi, hợp tác giữa các bên tham gia.
Những nguyên tắc và trình tự cơ bản cho việc
Mô hình hóa thông tin công trình phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình:
a)
Người khởi tạo sản xuất thông tin trong các mô hình BIM mà mình kiểm soát, dựa trên các thông tin từ các mô hình BIM khác bằng cách tham chiếu, liên kết hoặc trao đổi thông tin trực tiếp.
b) Chủ đầu tư huẩn bị
Hồ sơ yêu cầu thông tin (EIR) trong đó xác định rõ ràng thông tin yêu cầu và các mốc quyết định quan trọng.

c) Đánh giá các giải pháp đề xuất, năng lực và khả năng của từng nhà cung cấp dịch vụ BIM để hoàn thiện các thông tin cần thiết trước khi ký hợp đồng chính thức.
d) Đơn vị thực hiện BIM xây dựng bản
Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) với nội dung chủ yếu bao gồm:
– Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn các chủ thể tham gia.
– Các tiêu chuẩn, phương pháp và thủ tục thực hiện.

– Tổng thể các thông tin sẽ được chuyển giao phù hợp với nội dung công việc của dự án.
e) Tạo dựng một
Môi trường dữ liệu chung (CDE) để lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và thông tin của công trình, tất cả các cá nhân có liên quan trong quá trình tạo lập thông tin có thể được truy cập, sử dụng và duy trì nó.
Lưu ý: CDE có thể rất khác nhau giữa các dự án nhỏ và dự án lớn, có thể là các ứng dụng nhỏ chia sẻ file miễn phí dựa trên nền web hoặc là các phần mềm thương mại phức tạp.
f) Áp dụng các quy trình và thủ tục được nêu trong các tài liệu, hướng dẫn có liên quan.
g) Các
mô hình BIM được xây dựng sử dụng một trong những bộ công cụ:
– Các phần mềm chuyên ngành khác nhau, với các cơ sở dữ liệu riêng biệt, và có hạn chế khả năng tương tác giữa chúng hoặc với các phần mềm phân tích thiết kế liên quan.
– Các phần mềm chuyên ngành khác nhau, với các cơ sở dữ liệu riêng biệt, tương thích hoàn toàn với nhau nhưng khả năng tương tác với các phần mềm phân tích thiết kế liên quan bị hạn chế.
– Các phần mềm chuyên ngành khác nhau, với cơ sở dữ liệu riêng biệt, có khả năng tương thích hoàn toàn với các phần mềm phân tích thiết kế liên quan.
– Một nền tảng phần mềm với cùng một cơ sở dữ liệu và tương thích hoàn toàn với các phần mềm phân tích thiết kế liên quan.

BIM hiện nay đang là xu hướng của thế giới và của Việt Nam. Nếu bạn đang thắc mắc thế giới đang áp dụng BIM như thế nào thì hãy xem các tài liệu, tiêu chuẩn áp dụng BIM của họ

Facebook Comments