Tài liệu- Các chỉ tiêu cơ lý của đất, phân loại đất

Nội dung tài liệu

Chương 1: Xác định thông số độ cứng và cường độ đất nền từ thí nghiệm trong phòng 4
1 Đặc trưng độ cứng của đất
1.1 Đặc trưng đàn hồi
1.1.1 Đẳng ứng suất
1.1.2 Cắt thuần túy
1.1.3 Biến dạng phẳng
1.1.4 Đối xứng trục
1.1.5 Nén một trục không nở hông
1.1.6 Nén đơn
1.2 Đặc trưng thoát nước và không thoát nước
1.2.1 Đặc trưng không thoát nước
1.2.2 Đặc trưng thoát nước.
1.3 Xác định mô đun đàn hồi và mô đun biến dạng
1.3.1 Thí nghiệm nén 1 trục không nở hông
1.3.2 Thí nghiệm nén 3 trục
1.4 Hệ số poisson
2 Đặc trưng cường độ của đất
2.1 Thí nghiệm cắt trực tiếp.
2.2 Thí nghiệm nén 3 trục
2.3 Thí nghiệm nén nở hông
2.4 Giới hạn Atterberg
3 Mô đun biến dạng
3.1 Thí nghiệm nén 1 trục không nở hông
3.2 Biến dạng theo 3 hướng
B. Chương 2: Xác định thông số độ cứng và cường độ đất nền từ thí nghiệm hiện trường
1 Mô đun đàn hồi, mô đun biến dạng
1.1 Thí nghiệm SPT
1.2 Thí nghiệm xuyên tĩnh
1.3 Thí nghiệm bàn nén
2 Thông số cường độ của đất (Lực dính C và góc nội ma sát j )
2.1 Thí nghiệm SPT
2.2 Thí nghiệm CPT
C. Chương 3: Các tính chất cơ lý khác của đất
1 Đánh giá trạng thái của đất
1.1 Trạng thái và chỉ tiêu trạng thái của đất dính
1.2 Trạng thái và chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất rời
2 Công thức liên hệ giữa các chỉ tiêu của đất
3 Áp lực tiền cố kết
4 Hệ số thấm của đất
5 Tính đầm chặt đất
D. Tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo

Xem tài liệu

Tải tài liệu
TẢI TÀI LIỆU

Facebook Comments