Tổng hợp các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế và thi công đường sắt đô thị

Hệ thống quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến thiết kế, thi công và hành lang bảo vệ đường sắt đô thị

1. Hệ thống văn bản pháp luật:

 • Luật Giao thông đường sắt số 53/2017/QH14: Đặt nền tảng pháp lý cho hoạt động đường sắt, bao gồm cả đường sắt đô thị.
 • Nghị định số 102/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết về quản lý, kinh doanh và sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, bao gồm cả quy định về thiết kế, thi công và hành lang bảo vệ.
 • Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT: Hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường sắt, bao gồm hướng dẫn về thiết kế, thi công và hành lang bảo vệ.

2. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật:

 • TCVN 11793:2017: Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị khổ đường 1000 mm – Yêu cầu thiết kế tuyến, quy định chi tiết về thiết kế tuyến đường sắt đô thị.
 • TCVN 8585:2011: Đường sắt đô thị – loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn – Yêu cầu kỹ thuật chung, đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chung cho toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị.
 • QCVN 03:2016/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường sắt, quy định về hệ thống báo hiệu cho đường sắt đô thị.

3. Các văn bản khác:

 • Quyết định số 1267/QĐ-TTg: Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, xác định định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.
 • Chiến lược phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Chiến lược phát triển giao thông cho Hà Nội, bao gồm phát triển đường sắt đô thị.
 • Chiến lược phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Chiến lược phát triển giao thông cho TP. Hồ Chí Minh, bao gồm phát triển đường sắt đô thị.

4. Hành lang bảo vệ đường sắt đô thị:

 • Khái niệm: Vùng đất, khoảng không, vùng nước bao quanh công trình đường sắt nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, người tham gia giao thông và an ninh quốc phòng.
 • Quy định phạm vi: Chiều rộng hành lang bảo vệ được quy định cụ thể cho từng loại đường sắt đô thị.
 • Quy định về hoạt động: Cấm các hoạt động nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh của công trình và người tham gia giao thông.
 • Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị xem Thông tư số 37/2014/TT-BGTVT của bộ giao thông vận tải.

Tổng hợp các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế và thi công đường sắt đô thị Tổng hợp các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế và thi công đường sắt đô thị

5. Một số lưu ý:

 • Cần tuân thủ các quy định cụ thể cho từng dự án đường sắt đô thị.
 • Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Facebook Comments