Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Engco là một công cụ dùng để vẽ chi tiết cốt thép trong các cấu kiện bê tông

Ứng dụng này bao gồm năm cửa sổ chính để nhập vào tất cả các loại, cột (tất cả các hình dạng), Dầm (dầm liên tục và dầm giản đơn), tường

Chương trình chính này cho phép tạo ra các bản vẽ cửa hàng cốt thép dưới dạng bản vẽ AutoCAD (dwg) cùng với sơ đồ uốn thanh được tạo tự động (BBS) dưới dạng Bảng tính Excel để giảm quá trình sửa đổi giúp giảm lỗi xuống gần như bằng không.

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Foundation Program

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Columns Program

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Beams Program

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Walls Elevation Program

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Around Openings Program

Ứng dụng triển khai chi tiết cốt thép

Tải ứng dụng tại đây

FREE DOWNLOAD

Facebook Comments