Các tiêu chuẩn và quy định của BIM khi áp dụng trong dự án

BIM có nhiều lợi ích cho ngành xây dựng, như cải thiện chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu lỗi và lãng phí, nâng cao an toàn và bền vững, và tạo điều kiện cho giao tiếp và phối hợp.

Để áp dụng BIM một cách hiệu quả và chính xác, cần có các tiêu chuẩn và quy định để hướng dẫn các bên liên quan về các khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phạm vi, trách nhiệm và thủ tục áp dụng BIM. Các tiêu chuẩn và quy định của BIM có thể được phân loại theo các cấp độ sau:

  • Cấp độ quốc tế: Đây là các tiêu chuẩn và quy định do các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Viện Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (ASCE), Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (AIA), v.v. ban hành. Các tiêu chuẩn và quy định này nhằm tạo ra một khuôn khổ chung cho việc áp dụng BIM trên toàn thế giới, giúp cho việc hợp tác và trao đổi thông tin giữa các quốc gia được thuận tiện và nhất quán. Một số ví dụ về các tiêu chuẩn và quy định cấp độ quốc tế là: ISO 19650-1:2018 – Các khái niệm và nguyên tắc; ISO 19650-2:2018 – Giai đoạn phân phối tài sản; ASCE 38-02 – Tiêu chuẩn về xác định vị trí của công trình ngầm; AIA E202-2008 – Tiêu chuẩn về cấp độ phát triển mô hình; v.v.
  • Cấp độ quốc gia: Đây là các tiêu chuẩn và quy định do các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội của từng quốc gia ban hành. Các tiêu chuẩn và quy định này nhằm thích ứng với điều kiện và yêu cầu của từng quốc gia trong việc áp dụng BIM, cũng như thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai BIM trong ngành xây dựng. Một số ví dụ về các tiêu chuẩn và quy định cấp độ quốc gia là: Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng Việt Nam quy định về áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; BS 1192-4:2014 – Tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu BIM của Anh; PAS 1192-2:2013 – Tiêu chuẩn về quản lý thông tin BIM của Anh; v.v.
  • Cấp độ dự án: Đây là các tiêu chuẩn và quy định do các bên liên quan trong một dự án xây dựng thống nhất và thực hiện. Các tiêu chuẩn và quy định này nhằm đảm bảo việc áp dụng BIM cho một dự án cụ thể được phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu, ngân sách và thời gian của dự án, cũng như phối hợp và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm BIM. Một số ví dụ về các tiêu chuẩn và quy định cấp độ dự án là: Kế hoạch triển khai BIM (BIM Execution Plan); Yêu cầu thông tin BIM (BIM Information Requirements); Tiêu chuẩn phân phối BIM (BIM Delivery Standards); Hợp đồng BIM (BIM Contract); v.v.

Tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn và quy định của BIM qua bài viết của tôi.

Facebook Comments