Cách sửa lỗi Multiple connections to a server

Bài viết này hướng dẫn cách sửa lỗi Multiple connections to a server or shared resource by the same user’ Error khi kết nối máy tính vào server

Cách thực hiện

  1. Ấn Window+R nhập cmd
  2. Tiếp tục nhập:
    net use /delete \\servername\foldername
    (với servername\foldername là tên folder mà bạn muốn xóa pass.)

Cách sửa lỗi Multiple connections to a server

Sử dụng dòng lệnh net use * /delete nếu bạn muốn xóa hết truy cập cho tất cả thư mục

Facebook Comments