Cách xử lý khi gặp lỗi #N/A hoặc #NAME trong excel

Lỗi #N/A (có nghĩa là “không khả dụng”) được hiển thị khi Excel không thể tìm thấy giá trị tra cứu. Có nghĩa là trong bảng dữ liệu của bạn không có giá trị bạn cần tra cứu

Lỗi #NAME? cũng là lỗi Excel phổ biến,  xảy ra khi Excel không thể nhận ra yêu cầu của bạn.

Các lỗi này được thông báo để hiển thị rằng bạn không có dữ liệu cần tìm, hoặc do dữ liệu nhập vào chưa đúng định dạng.

Nếu đã chắc chắn rằng tất cả các thao tác của bạn đều đúng, và bạn không muốn hiển thị các lỗi như trên, thì có thể tham khảo cách sau đây để thay thế lỗi trên bằng một thông báo đẹp mắt hơn

Với excel đời cao:

=IFERROR(giá trị đúng, “thông báo nếu giá trị sai”)

Cách xử lý khi gặp lỗi #N/A hoặc #NAME trong excel

Với excel đời thấp:

=IF(ISERROR(giá trị đúng, “thông báo nếu giá trị sai”)

Facebook Comments