Cầu cánh sen – cầu dầm bản BTCT DUL dài 12m

Cầu dầm bản lắp ghép dài 12m, bề rộng cầu B=10.5m
Móng cọc BTCT 40x40cm

Cầu cánh sen - cầu dầm bản BTCT DUL dài 12m

Tải hồ sơ thiết kế tại đây

Link 1Cầu cánh sen - cầu dầm bản BTCT DUL dài 12m

Link 2Cầu cánh sen - cầu dầm bản BTCT DUL dài 12m

Facebook Comments