Công tác thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu gì?

Công tác thí nghiệm trong phòng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm xác định các chỉ tiêu đặc cơ lý của của đất đá, xác định thành phần hóa học của nước… Làm cơ sở để đánh giá và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các bài toán về nền móng phục vụ công tác thiết kế:

Công tác thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu gì?

Một số nội dung thí nghiệm trong phòng :

* Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (Có thể thực hiện 9 chỉ tiêu hoặc 17 chỉ tiêu tùy theo yêu cầu của thiết kế):

1. Thành phần hạt
2. Độ ẩm tự nhiên
3. Độ ẩm giới hạn chảy
4. Độ ẩm giới hạn dẻo
5. Dung trọng tự nhiên
6. Khối lượng riêng
7. Hệ số nén lún
8. Lực dính kết
9. Góc ma sát trong
10. Chỉ số dẻo
11. Độ sệt
12. Dung trọng khô
13. Độ rỗng
14. Hệ số rỗng tự nhiên
15. Độ bão hòa
16. ÁP lực tính toán quy ước
17. Modun tổng biến dạng

* Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bêtông

Công tác thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu gì?

– Phương pháp thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (xác định nồng độ pH, hàm lượng sunphate, chloride..) đúng theo quy định của: ASTM D1242

* Thí nghiệm nén 3 trục cố kết không thoát nước (CU) cho các mẫu sét tự nhiên, nguyên dạng để xác định các hệ số (ccu, cu…) đúng theo quy định của ASTM-D4767 – 90.

Công tác thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu gì?

* Thí nghiệm nén 3 trục không cố kết không thoát nước (UU) cho các mẫu sét tự nhiên, nguyên dạng để xác định các hệ số (cu, qu…) đúng theo quy định của : ASTM D2850-90.

* Thí nghiệm xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết thoát nước (CD)

* Thí nghiệm xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục không hạn chế nở hông (QU) xác định độ bean nén cp1 nở hông của mẫu đá đúng theo quy định của : 22TCN57-84 , TCVN 1772 – 1987 (đối với mẫu đá), ASTMD2166 (đối với mẫu đất)

Công tác thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu gì?

* Thí nghiệm mẫu hóa đất
– Phương pháp thí nghiệm mẫu đất ăn mòn bê tông đúng theo quy định của: TCVN 5957 – 95 (pH), TCVN 4051 – 85 (hữu cơ %), EPA 325-2 (Cl- %), ISO 11048 -95 (SO3- %)

Các thí nghiệm khác như: xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn, thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá, mẫu nước toàn phần…

Facebook Comments