Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel

Hàm REPT (lặp lại), gồm 2 đối số : Đối số thứ nhất
là một chuỗi Text, và đối số thứ hai là số lần lập lại.


=REPT(“text”,n)


Ví dụ : =REPT(“*”,20) sẽ cho kết quả là có 20 dấu
********************


Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel
Tương tự, REPT(“_”,20) sẽ cho bạn một đường gạch liền
nét dài 20 lần _
. }3 m0
n  w. r7 v: Q& Y- y& a% y

Ta có thể kết hợp hàm này cùng các Font Wingdings để trang
trí cho bảng tính của chúng ta, vẽ các biểu đồ, đồ thị bằng cách cho chuỗi ký tự
của chúng ta là những ô vuông nhỏ, kết hợp cùng các hàm khác nữa. Bạn thử dùng
xem, cũng khá nhiều điều thú vị đấy
.
r9 i” B8 o1 M” l’ Y* n

Tải file tham khảo tại đây

Dùng hàm Rept để lập tiến độ thi công trên excel

 v4 [: F6 g+ P5 y. g# s
$ f; {9 I) X! D: c# }- _


Facebook Comments