Ebooks tổng hợp thiết kế đường sắt tốc độ cao

Nội dung của cuốn sách này là một tác phẩm tổng hợp từ nhiều tạp chí quốc tế, ấn phẩm, sách, dữ liệu / thông tin có sẵn trên thế giới điện tử, v.v. Không có phần nào của cuốn sách này là sự thể hiện quan điểm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, v.v.

Cuốn sách có tiêu đề- Công nghệ đường sắt tốc độ cao, đã được được biên soạn bởi ông Gaurav Agarwal, bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng của HSR, bao gồm cả
lịch sử tóm tắt, các vấn đề thiết kế và so sánh đường sắt tốc độ cao phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Ai quan tâm có thể sử dụng cuốn sách này làm nguồn tham khảo trong thiết kế đường sắt tốc độ cao.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Ebooks tổng hợp thiết kế đường sắt tốc độ cao

Tải sách tại đây

Link Mshare

Facebook Comments