Hàm tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt nào đó

Bạn muốn lấy chuỗi kí tự phía trước dấu “*” và muốn lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” nhưng phải dùng thông qua hàm số mà không phải chia tách trực tiếp .

Để lấy chuỗi kí tự đứng trước dấu “*” bạn phải làm theo công thức sau
=LEFT(A1,(FIND(“*”,A1,1)-1))
Hàm tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt nào đó
Để lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” phải theo công thức sau
=RIGHT(A1,(LEN(A1)-(FIND(“*”,A1,1))))
Hàm tách lấy chuỗi kí tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt nào đó

Facebook Comments