Hồ sơ thanh quyết toán bao gồm những tài liệu gì?

Nếu bạn làm trong lĩnh vực xây dựng, hẳn đã khá quen với cụm từ hồ sơ thanh quyết toán. Bạn có biết hồ sơ thanh quyết toán thường bao gồm những tài liệu và giấy tờ gì không?

Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn một số hiểu biết chi tiết

A – Hồ sơ thanh toán

1. HS Thanh toán: Trong Hồ sơ này có Giấy đề nghị thanh toán, bảng giá trị đề nghị thanh toán, bảng xác định khối lượng hoàn thành theo hợp đồng – đề nghị thanh toán (phần này bao gôm cả bù giá và phát sinh), biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng: Hồ Sơ này gồm có BB nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, phiếu yêu cầu nghiệm thu, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
3. Nhật ký thi công công trình và kết quả thí nghiệm mẫu VL
4. Bản vẽ hoàn công
Ở đơn vị Chủ đầu tư thì ngoài các loại HS trên còn phải kèm theo những hs sau:
5. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (bv dự toán), hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật
6. HSYC
7. HSĐX
8. BC ĐG HSĐX (trong này gồm có cả bb giao nhận hồ sơ , bb mở hsđx)
9. Kèm theo các văn bản pháp lý khác như: QĐ phê duyệt BC KT KT, KHĐT, HSYC, QĐ lựa chọn nhà thầu thi công, hợp đồng, bc thẩm định hsyc, thẩm định BC ĐG HSĐX, bb bàn giao mặt bằng, tim mốc công trình, qđ cử cán bộ giám sát của CĐT, lệnh khởi công…

B – Hồ sơ quyết toán

A- Hồ sơ hoàn thành công trình :

(Trước đây gọi là HS hoàn công) thì những cái như là danh mục, hình thức, nội dung, người có trách nhiệm lập, mẫu biểu, hình thức,quy cách đóng gói… của hồ sơ hoàn thành công trình được quy định hiện hành tại thông tư 27/TT/BDX của bộ xây dựng
B – Hồ sơ tài chính:
1. Phụ lục khối lượng, giá trị nhiệm thu kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc hạng mục hoặc toàn bộ công trình của các đợt nghiệm thu (về KL phát sinh nếu có thì cũng nằm trong này rồi)
2. Hóa đơn thanh toán của các đợt
3. Biên bản đối chiếu công nợ nếu có
4. Biên bản quyết toán công trình
(chú ý: chưa quyết toán thì chưa có cơ sở thanh lý hợp đồng)
5. Hóa đơn thanh toán số tiền còn lại (đợt cuối)
(giá trị tổng nghiệm thu thanh toán, thanh lý hợp đồng là cơ sở lập chứng từ và ghi sổ kế toán nhưng khác nhau đối với đơn vị nhà thầu và chủ đầu tư)

Dưới đây là mẫu hồ sơ thanh quyết toán hoàn chỉnh, bạn có thể tải vể tham khảo và sử dụng

TẢI FILE

Facebook Comments