Lệnh textmask và cách chỉnh sửa text sau khi dùng lệnh

Lệnh textmask được dùng để tạo một vùng trống phía sau các đối tượng văn bản hoặc mtext đã chọn.

TEXTMASK ẩn các đối tượng bằng cách tạo một đối tượng mặt nạ đằng sau văn bản hoặc mtext đã chọn.

Các đối tượng văn bản sẽ được nhóm cùng với mặt nạ.

Để có thể chỉnh sửa text sau khi dùng lệnh textmask thì sử dụng lệnh UNGROUP để tách text ra khỏi mặt nạ. Phím tắt là CTR+SHIFT+A

Muốn loại bỏ mặt nạ ra khỏi text, dùng lệnh TEXTUNMASK

Xem cách sử dụng

Lệnh textmask và cách chỉnh sửa text sau khi dùng lệnh

Facebook Comments