Lisp convert text to attribute

Lisp này có chức năng chuyển các text thành các đối tượng attribute

Trong trường hợp bạn muốn làm ngược lại, chuyển các attribute thành text thì có thể xem bài viết Explode attribute block giữ nguyên giá trị text

Xem cách thực hiện lisp convert text to attribute như sau

                                                  

TẢI LISP

Facebook Comments