Lisp lấy thông tin của một đường polyline


Nhập lệnh polyinfo  tại dòng lệnh AutoCAD,lisp sẽ xuất dữ liệu phân đoạn LWPolyline sang  tệp Văn bản được phân định bằng tab

Lisp lấy thông tin của một đường polyline

Đối với mọi phân đoạn của LWPolyline đã chọn, lisp sẽ trích xuất thông tin sau:

Số phân khúc
Phân đoạn bắt đầu Phối hợp Vertex
Phân đoạn kết thúc Vertex Phối hợp
Phân đoạn bắt đầu chiều rộng
Chiều rộng kết thúc phân khúc
Độ dài đoạn
Trung tâm Arc (nếu phân đoạn vòng cung)

Lisp lấy thông tin của một đường polyline

Facebook Comments