Lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia đã nhận thức được tiềm năng và tầm quan trọng của BIM cho ngành xây dựng. Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch thực hiện, hướng dẫn áp dụng BIM cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Việt Nam cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm về BIM. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về lộ trình áp dụng BIM ở Việt Nam theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng BIM (2017-2019)

Đây là giai đoạn khởi động của việc áp dụng BIM ở Việt Nam. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã thực hiện các công việc sau:

  • Ban hành Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”. Đây là văn bản cơ bản nhất về BIM ở Việt Nam, nêu ra các mục tiêu, nội dung, biện pháp và kế hoạch triển khai BIM trong giai đoạn từ 2017-2020.
  • Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (Ban chỉ đạo BIM) gồm các thành viên là các lãnh đạo của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng. Ban chỉ đạo BIM có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối và giám sát việc thực hiện Đề án.
  • Thành lập tổ chuyên gia giúp việc cho Ban chỉ đạo BIM và tổ chuyên gia tư vấn cho Ban chỉ đạo BIM. Các tổ chuyên gia này có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo BIM trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, tiêu chuẩn, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai BIM.
  • Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án. Kế hoạch này gồm có các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp và nguồn lực để thực hiện Đề án theo các nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.
  • Xây dựng trang tin điện tử về BIM tại địa chỉ www.bim.gov.vn. Trang tin này phục vụ việc tuyên truyền, đào tạo trực tuyến, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai BIM.
  • Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị về BIM. Các buổi hội thảo, hội nghị này nhằm giới thiệu các lợi ích, kinh nghiệm trong việc ứng dụng BIM, cũng như thảo luận và đánh giá việc thực hiện Đề án. Các buổi hội thảo, hội nghị có sự tham gia rộng rãi của các nhà quản lý, nhà khoa học, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong lĩnh vực xây dựng.
  • Đào tạo và bồi dưỡng năng lực BIM cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng. Các khóa đào tạo và bồi dưỡng này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về BIM cho các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Facebook Comments