Python code phóng to thu nhỏ cửa sổ

Dưới đây là code python dùng để phóng to thu nhỏ một cửa sổ

import pyautogui

pyautogui.keyDown(‘alt’)
pyautogui.press(‘ ‘)
pyautogui.press(‘x’)
pyautogui.keyUp(‘alt’)

Facebook Comments