Tập hợp phím tắt trong word

Khi sử dụng thành thạo các phím tắt, thao tác của bạn sẽ trở nên nhanh hơn, hiệu suất công việc cũng vì thế mà cải thiện.
Dưới đây là tập hợp các phím tắt thần thánh trong word

Tập hợp phím tắt trong word

Mô tả phím tắt
CTRL + 0 (số không) Thêm hoặc loại bỏ 6pts khoảng trắng trước một đoạn
CTRL + A Chọn tất cả nội dung của trang
CTRL + B Làm cho vùng chọn được tô đậm
CTRL + C Sao chép văn bản đã chọn
CTRL + E Căn chỉnh dòng hoặc văn bản được chọn đến giữa màn hình
CTRL + F Mở hộp tìm kiếm
CTRL + H mở hộp tìm và thay thế
CTRL + I Đánh dấu lựa chọn nghiêng
CTRL + J Căn chỉnh văn bản hoặc dòng được chọn để canh chỉnh màn hình
CTRL + K Chèn liên kết
CTRL + L Căn chỉnh dòng hoặc văn bản được chọn ở bên trái màn hình
CTRL + M Thụt lề đoạn
CTRL + P Mở cửa sổ in
CTRL + R Căn chỉnh dòng hoặc văn bản được chọn ở bên phải màn hình
CTRL + T Tạo thụt lề treo
CTRL + U Gạch dưới lựa chọn được đánh dấu
CTRL + V Dán
CTRL + X Cắt văn bản đã chọn
CTRL + Y Làm lại hành động cuối cùng được thực hiện (ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để chèn nhanh các hàng trong một bảng)
CTRL + Z Hoàn tác hành động cuối cùng
CTRL + SHIFT + L Nhanh chóng tạo điểm bullet
CTRL + SHIFT + F Thay đổi phông chữ
CTRL + SHIFT +> Tăng phông chữ được chọn + 1pt lên đến 12pt và sau đó tăng phông chữ + 2pts
CTRL +] Tăng phông chữ được chọn + 1 bước
CTRL + SHIFT + <Giảm phông chữ được chọn -1 nếu 12pt hoặc thấp hơn, nếu trên 12 giảm phông chữ bằng + 2pt
CTRL + [Giảm phông chữ đã chọn -1pts
CTRL + / + c Chèn ký hiệu cent (¢)
CTRL + ‘+ <char> Chèn ký tự có dấu (mộ)
đánh dấu, trong đó <char> là ký tự bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn
muốn có dấu è bạn sẽ sử dụng CTRL + ‘+ e
phím tắt của bạn. Để đảo ngược dấu trọng âm, hãy sử dụng ngược lại
dấu trọng âm, thường trên phím dấu ngã (~)
CTRL + SHIFT + * Xem hoặc ẩn các ký tự không in
CTRL + <mũi tên trái> Di chuyển một từ sang trái
CTRL + <mũi tên phải> Di chuyển một từ sang bên phải
CTRL + <mũi tên lên> Di chuyển đến đầu dòng hoặc đoạn
CTRL + <mũi tên xuống> Di chuyển đến cuối đoạn
CTRL + Del Xóa từ sang phải của con trỏ
CTRL + Backspace Xóa từ bên trái của con trỏ
CTRL + End Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu
CTRL + Home Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu
CTRL + Spacebar Đặt lại văn bản được đánh dấu thành phông chữ mặc định
CTRL + 1 dòng đơn
CTRL + 2 Đường kẻ đôi
Giãn cách dòng CTRL + 5 1,5
CTRL + ALT + 1 Thay đổi văn bản thành tiêu đề 1
CTRL + ALT + 2 Thay đổi văn bản thành tiêu đề 2
CTRL + ALT + 3 Thay đổi văn bản thành tiêu đề 3
ALT + CTRL + F2 Mở tài liệu mới
CTRL + F1 Mở ngăn tác vụ
CTRL + F2 Hiển thị
Xem thử bản in
Tiền gửi CTRL + F3 được sao chép dữ liệu vào Spike
CTRL + SHIFT +> Tăng kích thước văn bản được đánh dấu lên một
CTRL + SHIFT + <Giảm kích thước văn bản được đánh dấu bằng một
CTRL + SHIFT + F6 Mở một tài liệu Microsoft Word đang mở khác
CTRL + SHIFT + F12 In tài liệu
Trợ giúp mở F1
F4 Lặp lại hành động cuối cùng được thực hiện (Word 2000+)
F5 Mở tìm kiếm, thay thế và chuyển đến cửa sổ trong Microsoft Word
F7 Kiểm tra chính tả và ngữ pháp kiểm tra văn bản đã chọn
hoặc tài liệu
F12 Lưu thành
SHIFT + F3 Thay đổi văn bản trong Microsoft Word từ
viết hoa thành chữ thường hoặc chữ in hoa ở đầu mỗi từ
SHIFT + F5 Quay lại điểm chỉnh sửa cuối cùng
SHIFT + F7 Chạy kiểm tra Thesaurus trên từ được tô sáng
SHIFT + F12 Lưu
SHIFT + Enter Tạo đoạn ngắt mềm thay vì đoạn mới
SHIFT + Chèn Dán
SHIFT
+ ALT + D Chèn ngày hiện tại
SHIFT +
ALT + T Chèn thời gian hiện tại
ALT + Kéo chuột Được sử dụng để chọn vùng hình chữ nhật tùy ý.

Facebook Comments