Copy các định dạng, styles trong word

Để copy các định dạng text và các styles trong word thì thực hiện như sau:

  1. Open Style Window 9Alt + Ctrl + Shift + S).
  2. Select Manage Styles (At the bottom of the window, it’s the third icon from the left).
  3. Select Import/Export.
  4. Load your Normal.dotm in the left side of the window.
  5. Load your SomeDoc.dotm on the right side of the window.
  6. Select the Styles which you want to copy from the left window(in Normal.dotm).
  7. Select Copy.
Copy các định dạng, styles trong word
Như vậy khi tạo một file word mới, ta không cần phải tạo lại định dạng text nữa mà hoàn toàn có thể sử dụng những styles có sẵn, đã được tạo trước

Facebook Comments