Tổng hợp các tiêu chuẩn sử dụng trong khảo sát công trình giao thông

Tổng hợp các tiêu chuẩn thường được sử dụng trong khảo sát công trình giao thông (cầu, đường…):

Công tác khảo sát ngoài hiện trường:

 • Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43-90;
 • Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31 : 2020/TCĐBVN;
 • Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN9437-2012;
 • Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thi công móng cọc 20 TCN 160 – 87;
 • Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCVN 9351-2012;
 • Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352-2012;
 • Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường 22 TCN 355-06;
 • Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN9401-2012;
 • Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung TCVN 9398-2012;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11-2008/BTNMT;
 • Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN4419-1987.

Công tác thí nghiệm trong phòng:

 • Phân loại đất – USCS;
 • Phân tích thành phần hạt của đất – ASTM D421;
 • Thí nghiệm xác định giới hạn Atterberg – ASTM D4318;
 • Thí nghiệm xác định khối lượng riêng – ASTM D854;
 • Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích – ASTM D2216;
 • Xác định độ ẩm của đất đá – ASTM D2216;
 • Thí nghiệm cắt trực tiếp – TCVN 4199-95;
 • Thí nghiệm nén nhanh – TCVN 4200-95;
 • Thí nghiệm nén cố kết (Cv) – ATSM D2435;
 • Thí nghiệm nén ba trục (UU) – ASTM D2850;
 • Thí nghiệm nén ba trục (CU) – ASTM D 4676;
 • Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ – ASTM D2974.

Facebook Comments