Trọn bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823 – tiêu chuẩn thiết kế cầu mới thay thế tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05
 
–  Chuyển đổi nâng cấp tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu thành Tiêu chuẩn quốc gia – Tiêu chuẩn Thiết kế câù Đường bộ.
Các nôi dung cập nhật được biên dịch từ bản gốc AASHTO lrfd Bridge Design
Specification, SI Unit, 4th Edition, 2007 (sau đây viết tắt là AASHTO 2007). Chỉ biên soạn phần nội dung các điều khoản qui định không biên soạn phần giải thích (comment) như tiêu chuẩn 22 TCN-272-05. Trừ một số điều khoản có nội dung kỹ thuật mới thì ghi thêm các câu chi tiết diễn dải trong phần giải thích (comment) của phiên bản gốc để tạo điều kiện dễ hiểu, dễ vận dụng cho các kỹ sư Việt Nam.
Trọn bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823
 
Giữ nguyên số hiệu các chương mục như của phiên bản gốc AASHTO 2007
Không biên soạn  Phần 7- kết cấu Nhôm và Phần 8- Kết cấu Gỗ như tiêu chuẩn 22TCN 272-05 đã thực hiện, vì thực tế Việt Nam không sử dụng.
Các điều khoản được cập nhật trong phiên bản Tiêu chuẩn AASHTO xuất bản lần thứ 6 (2012), phần nên móng của phiên bản 7 (2014) của AASHTO có cách diễn đạt dễ hiểu, chặt chẽ hơn hơn được sử dụng biên soạn theo các phiên bản này.
Các chi tiết tính tải trọng gió được giữ lại như qui định của 22TCN 272-05 vì cách
tính này dựa trên gió thực tế của từng vùng, không theo bản gốc tính áp lực gió
chung cho mọi vùng của các phiên bản AASHTO.
Tiêu chuẩn thông thuyền giữ như khái niệm của tiêu chuẩn 22 TCN 272-05, nhưng khái niệm mực nước thông thuyền đã theo tiêu chuẩn Đường sông mới TCVN 5664 – 2009.
 Tải trọng va tàu theo các khái niệm sác xuất va tàu theo bản gốc của AASHTO. Việc này sẽ phải có hướng dẫn để thống kê các kích thước tàu sông đang lưu hành ở Việt Nam  
  Phương pháp tính động đất giữ nguyên như bản gốc của AASHTO 2007 không cập nhật theo các phiên bản 2012 vì bản đồ phân vùng gia tốc động đất theo tiêu chuẩn thiết kế chống động đất của Việt Nam
 
Download trọn bộ tiêu chuẩn mới tại đây
 
Trọn bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823
 
 

Facebook Comments