Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BXD – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được quy định như sau:

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được xác định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa chọn áp dụng. Các trường hợp khác áp dụng quy định trong Bảng 2.31;

Bảng 2.31: Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)

Loại đường ống Đường ống cấp nước Cống thoát nước thải Cống thoát nước mưa Cáp điện Cáp thông tin Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật
Khoảng cách theo chiều ngang
Đường ống cấp nước 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5
Cống thoát nước thải 1 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0
Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0
Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 2,0
Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật 1,5 1,0 1,0 2,0 1
Khoảng cách theo chiều đứng
Đường ống cấp nước 1,0 0,5 0,5 0,5
Cống thoát nước thải 1,0 0,4 0,5 0,5
Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 0,5 0,5
Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5
Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5

– Trường hợp đường ống cấp nước sinh hoạt song song với đường ống thoát nước thái, khoảng cách giữa các đường ống không được nhỏ hơn 1,5 m, khi đường kính ống cấp nước ≥ 200 mm khoảng cách đó không được nhỏ hơn 3 m;

– Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn 300 mm và với cáp thông tin không được nhỏ hơn 1 m;

– Trường hợp đường ống cấp nước song song với nhau, khoảng cách giữa chúng không được nhỏ hơn 0,7 m khi đường kính ống nhỏ hơn 400 mm; không được nhỏ hơn 1m khi đường ống 400÷1.000 mm; không được nhỏ hơn 1,5 m khi đường kính ống trên 1.000 mm. Khoảng cách giữa các đường ống có áp lực khác cũng áp dụng quy định đối với đường ống cấp nước;

Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khi đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được quy định trong bảng 2.12.
Bảng 2.12: Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khi đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)

Loại đường ống Đường ống
cấp nước
Cống thoát nước
thải, thoát nước mưa
Cáp
điện
Cáp
thông tin
Đường ống cấp nước 0,8 1,0 0,5 0,5
Cống thoát nước thải,
thoát nước mưa
1,0 0,4 0,5 0,5
Cáp điện 0,5 0,5 0,1 0,5
Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,1

– Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng ngầm khác tuân thủ quy chuẩn xây dựng các công trình ngầm đô thị.

– Khoảng cách tối thiểu giữa các đường dây, đường ống kỹ thuật nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được xác định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa chọn áp dụng;

– Khoảng cách, yêu cầu về kết nối không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa các công trình ngầm phải được xác định trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật;

– Ngoài ra các quy định về hệ thống tuy-nen và hào kỹ thuật tuân thủ QCVN 07-3:2016/BXD.

Facebook Comments