Code VBA đếm số lượng dòng bị merge trong excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách đếm số lượng dòng bị merge trong excel.

Ví dụ có các dòng từ A1 tới A5 bị merge, bạn có thể đếm ra số dòng bị merge bằng đoạn code dưới đây

Sub CountMergedRows()
  For i = 1 To 20
    RowCount = Range("A" & i).MergeArea.Rows.Count

    If RowCount > 1 Then
      MsgBox ("Cell [A" & i & "] has " & RowCount & " merged rows")
      i = i + RowCount
    End If
  Next i
End Sub

ấn tổ hợp phím Alt+F11, copy đoạn code trên paste vào. Sau khi nhấn F5 kết quả sẽ như vậy

Code VBA đếm số lượng dòng bị merge trong excel

Code VBA đếm số lượng dòng bị merge trong excel

Facebook Comments