Hàm sumifs – tính tổng các giá trị thỏa mãn nhiều điều kiện

Giả sử rằng bạn cần tính tổng giá trị với nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như tổng doanh số sản phẩm trong một khu vực cụ thể. Đây là một trường hợp tốt để sử dụng hàm SUMIFS trong công thức.
Hàm sumifs - tính tổng các giá trị thỏa mãn nhiều điều kiện
Đã xem ví dụ này, trong đó, chúng tôi có hai điều kiện: chúng ta muốn cộng doanh số bán thịt (từ cột C) ở miền Nam (từ cột A) .
Hàm sumifs - tính tổng các giá trị thỏa mãn nhiều điều kiện
Đây là một công thức bạn có thể dùng để acomplish này:
=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”South”,C2:C11,”Meat”)
Kết quả là giá trị 14,719.
Hãy xem kỹ hơn từng phần của công thức.
= SUMIFS là công thức số học. Nó tính toán số, trong trường hợp này là trong cột D. Bước đầu tiên là xác định vị trí của các số:
=SUMIFS(D2:D11,
Nói cách khác, bạn muốn công thức để tính tổng các số trong cột đó nếu họ đáp ứng các điều kiện. Phạm vi ô là đối số đầu tiên trong công thức này — đoạn đầu tiên của dữ liệu mà hàm này yêu cầu làm đầu.
Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu đáp ứng điều kiện hai, vì vậy bạn nhập điều kiện đầu tiên của bạn bằng cách chỉ định cho hàm vị trí của dữ liệu (A2: A11) và cũng là điều kiện — đó là “South”. Lưu ý dấu phẩy giữa các đối số riêng biệt:
= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”South”,
Dấu ngoặc kép ngoài từ “Miền Nam” xác định rằng dữ liệu văn bản này.
Cuối cùng, bạn nhập các đối số cho các điều kiện thứ hai của bạn – phạm vi ô (C2: C11) có chứa từ “thịt” plus từ chính nó (đặt trong dấu ngoặc kép) vì vậy đó Excel có thể phù hợp với nó. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc ) và sau đó nhấn Enter. Kết quả, một lần nữa, là 14,719.
=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”South”,C2:C11,”Meat”)
Khi bạn nhập hàm SUMIFS trong Excel, nếu bạn không nhớ các đối số, trợ giúp sẵn sàng tầm tay. Sau khi bạn nhập = SUMIFS (, tự động điền công thức xuất hiện bên dưới công thức, với danh sách các đối số theo thứ tự thích của họ.
Xem hình ảnh của Công thức AutoComplete và danh sách các biến số, ở ví dụ của chúng ta sum_range là D2:D11, cột các số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1 là A2.A11, cột dữ liệu mà criteria1 “Miềm Nam” có trong đó.
Hàm sumifs - tính tổng các giá trị thỏa mãn nhiều điều kiện
Khi bạn nhập, phần còn lại của biến số sẽ xuất hiện trong Công thức AutoComplete (không hiện ở đây); criteria_range2 là C2:C11, cột dữ liệu nơi criteria2 “Thịt” có trong đó.

Facebook Comments