Lisp change height of all text in selected viewport

Chức năng của lisp này:

  •  Thay đổi chiều cao của tất cả các text trong viewport được chọn.
  • Chủ động thay đổi dimstyle trong viewport được chọn

Cách sử dụng

  • Load lisp
  • Nhập lệnh VCT -> chọn viewport -> nhập chiều cao text mới -> done
  • Nhập VDS -> Chọn dimstyle mới

Xem video để biết thêm

Tải lisp tại đây

TẢI LISP

Facebook Comments