Lisp copy block và đặt tên mới

Lisp cho phép bạn copy một block có sẵn sang một vị trí mới, đồng thời đặt lại tên cho block mới đó

Cách sử dụng:
– Nhập lệnh CBN
– Chọn block ban đâu
– Đặt tên mới cho block
– Chọn điểm đặt block mới

Lisp copy block và đặt tên mới

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp copy block và đặt tên mới

Link2:

Lisp copy block và đặt tên mới

Facebook Comments